مسئول تیم ثبت ادويه توریدی

کود تشکیل:

37-010-008-086

عنوان وظیفه:

مسئول تیم  ثبت ادويه توریدی

بست:

4

وزارت یا اداره:

اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی /وزارت صحت عامه

موقعیت پست:

 کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

آمربخش ارزیابی و ثبت ادویه و محصولات صحی

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر 

تاریخ بازنگری:

۱۰-۰۶-۱۳۹۷

 

هدف وظیفه. مطالعه تطبیق چک لست و حصول اطمینان از ثبت ادویه در همکاری با کمیته تخنیکی مرتبط  در مطابقت به قوانین ،

            مقررات و رهنمود های ثبت ادویه  با رعایت اصول ملی وبین المللی ورهنمود سازمان جهانی صحت .

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی .
 2. تطبیق چک لست های مطروحه جهت ثبت ادویه در مطابقت به  رهنمود ثبت ادویه.
 3. دقت درمطالعه وارزیابی اسناد واصله(company profile &DMF)  و سایر اسناد تخنیکی و اداری وحصول اطمینان از صحت اسناد ارائه شده جهت ثبت  محصول.
 4. مطالعه و تطبیق درست اسناد ارایه شده با ستاندرد های دوائی ( BP,EP,IP, USP ).
 5. ارزیابی اسناد مربوط به کنترول کیفیت در کمپنی مولد ، تست های پایداری (Stability Data ) و سایر اسناد  تخنیکی جهت حصول اطمینان ازصحت اسناد و تصدیقنامه های مرتبط.
 6. ارسال نمونه های ادویه به لابراتوار کنترول کیفیت جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول تحت ثبت.
 7. تهیه راپور تخنیکی از اطلاعات مرور شده از درخواست برای ثبت و یا تغیر در ثبت محصول و ارایه آن به کمیته  تخنیکی جهت تصمیم گیری بمنظور تائید، رد ویا تعلیق ثبت محصول پیشنهادی.
 8. تطبیق حکم قانون و مقرره دوایی در مورد اقلام قبلآ ثبت شده  که سب ستندرد تثبیت گردیده  باشد .
 9. ترتیب و تنظیم معقول اسناد و آرشیف منظم از DMF اقلام ثبت شده بمنظور سهولت در امور.
 10. اطلاع دهی  از آمار وارقام دقیق کمپنی ها واقلام ثبت شده به مراجع ذیربط و دسترسی به دیتابیس وطرزکاربرد آن.
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه .
 12. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات مرتبط به وظیفه سپرده می شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

درجه تحصیل: فوق بکلوریا در رشته فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.

تجارب لازم: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري در رشته فارمسی.

مهارت های لازمه:  تسلط کامل به یکی از  لسان های رسمی کشور(دری و پشتو).

مهارت های دیگر : آشنایی کامل لسان انگليسي و پروگرام های قابل ضرورت کمپيوتر.

 

   رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد

(قابل ذکر است  کسان که سندتحصیلی خویش را در سال های 1371 الی 1381 اخذ نموده است نظربه طرزالعمل خدمت ملکی اسناد خویش راتائید مجدد وزارت تحصیلات عالی نماید ) و در قسمت سند تجربه کار کسان که در بخش های دولتی کار نموده خلص نوانح که شش ماه از آن نگذشته باشد وافراد که در بخش خصوصی وانجیو ها تجربه کاری دارند باید کاپی قرارداد وفورم مالیه دهی خویش ضم نموده

 دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

ریفرنس برای بست مسئول تیم ثبت ادویه توریدی 

1 یلوبوک

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 مقرره تولید وتورید 

4 قانون ادویه 

5 رهنمود ثبت اقلام دوائی 

6 رهنمود ثبت کمپنی های دوائی 

7 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری