مدیریت عمومی تحریرات

کود تشکیل:

37-010-008-002

 

عنوان وظیفه:

مدیریت عمومی تحریرات

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی /وزارت صحت عامه

موقعیت پست:

 کابل

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

رئیس اجرائیوی اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی

 

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر 

 

تاریخ بازنگری:

۱۰-۰۶-۱۳۹۷

 

 

هدف وظیفه. مدیریت و نظارت از تکثیر وارسال احکام,فرامین، مصوبات وهدایات مقامات ذیصلاح به ریاست های ذیربط اداره به منظور تطبیق بهتر امور.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری عملیاتی مدیریت در مطابقت با پلان ریاست جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. طرح و ترتیب هدایت نامه های مقام اداره  به مراجع مربوط.
 3. تکثیر فرامین احکام و هدایت مقامات ذیصلاح توسط مدیریت های مربوطه جهت  تطبیق بهتر امور.
 4. رسیده گی به پیگیری مصوبات کابینه وشورای محترم وزیران به وقت معینه آن.
 5. حصول اطمینان از اجراات پیرامون ابلاغ و تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران ، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن بمقام ریاست  ومراجع ذیصلاح.
 6. ترتیب فارمتهای کاری در رابطه به گزارش اجراات اداره پیرامون هدایت ، مصوبات شورای محترم وزیران.
 7. حصول اطمینان از فهرست درست  اسناد واصله از ریاست های مربوطه به ارشیف جهت حفظ و نگهداری .
 8. مدیریت، کنترول و حصول اطمینان از وصول بموقع گزارشات از صورت  اجراات ریاست ها و ارایه آن بعد از ملاحظه و تائید مقام اداره به مقامات دولتی بمنظور اجراات موثر اداره.
 9. اشتراک درجلسات هئیات رهبری اداره وترتیب گزارش از جلسه.
 10. تهیه وترتیب پیشنهادات ،اسناد و ارائه مکاتیب خاص واخذ هدایت مقام اداره از امور اجرائیوی آن.
 11. حصول اطمینان در مورد تنظیم فعالیت های مربوطه و کنترول اسناد وارده و صادره ثبت شده و درج آن در دفتر پیشنهادات .
 12. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 13. حصول اطمینان از اجراات کاری یومیه کارمندان تحت اثر.
 14. ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس مرتبط بوظیفه بوی سپرده میشود.

----------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

درجه تحصیل: لیسانس در رشته های (حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، ژورنالیزم، روانشناسی، اداره و منجمنت) و به درجه بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجارب لازم: حداقل یک سال تجربۀ مرتبط.

مهارت های لازمه: تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور(دری و پشتو).

مهارت های دیگر : آشنایی با لسان انگليسي و پروگرام های مورد ضرورت کمپيوتر

   رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد

(قابل ذکر است  کسان که سندتحصیلی خویش را در سال های 1371 الی 1381 اخذ نموده است نظربه طرزالعمل خدمت ملکی اسناد خویش راتائید مجدد وزارت تحصیلات عالی نماید ) و در قسمت سند تجربه کار کسان که در بخش های دولتی کار نموده خلص نوانح که شش ماه از آن نگذشته باشد وافراد که در بخش خصوصی وانجیو ها تجربه کاری دارند باید کاپی قرارداد وفورم مالیه دهی خویش ضم نموده

 دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

وریفرنس برای بستهای سکرتریت مقام ومدیریت تحریرات 

1 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 قانون خدمات ملکی 

4 قانون کار