سکرتر مقام

کود تشکیل:

37-010-008-001

عنوان وظیفه:

سکرتر مقام

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره ملی تنظیم اموردوائی ومصولات صحی /وزارت صحت عامه

موقعیت پست:

 کابل

تعداد پست:

( 1 )

گزارشده به:

رئیس

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

۱۰-۰۶-۱۳۹۷

 

 

هدف وظیفه. تامین ارتباط و هم آهنگی با ادارات داخلی و خارج وزارت، تعقيب و حصول اطمينان از صورت اجراات امور ریاست اجرآئیوی جهت تحقق آن.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری سکرتریت مقام اداره در مطابقت با پلان  و اهداف اداره.
 2. بررسی مکاتیب، پاکت های مراسلاتی و ادرس های آن غرض ملاحظه مقام اداره.
 3. حصول اطمینان از مواظبت پاکی و نظافت و سایر مواصفات دفتر مقام.
 4. چک نمودن دفتر مقام غرض حصول اطمینان از نظم و نسق آن.
 5. ابلاغ هدایات شفاهی مقام اداره به ریاست ها و شعبات مربوط.
 6. ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات روزمره رئیس و مطلع ساختن مراجعین از محل و وقت ملاقات و مجالس.
 7. ترتیب و تنظیم محل و زمان ملاقات های رسمی رئیس.
 8. تسريع پروسه هاي کاري  اداري  و اسناد مربوطه که غرض اجراات و اخذ احکام ریاست اجرآییوی گرفته میشود و بعد از طي مراحل و احکام ریاست اجرآییوی دوباره ارسال ميگردد.
 9. تنظیم پروگرام غرض پذیرائی دیپلومات ها، مهمانان و مراجعین.
 10. مشوره و تفاهم با مقام اداره در مورد اولویت بندی ملاقات های رسمی.
 11. چک و کنترول روزانه از فکس ایمیل، تیلفون، پست الکترونیکی، اسناد محرم و دیگرد اسناد مقتضی.
 12. تهیه و تنظیم دوسیه محرم و فایل نمودن تمام اسناد به دوسیه های مربوطه.
 13. اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف رئیس اداره در مطابقت قانون.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

درجه تحصیل: لیسانس( در رشته  اداره عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، روابط بین الملل، مدیریت ارتباطات، اداره و منجمنت، ژورنالیزم و ادبیات) و به درجه بالاتر رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.

تجارب لازم : حد اقل دو سال تجربه کاري مرتبط .

مهارت های لازمه:  مهارت کامل لسان های رسمی کشور( خواندن ، نوشتن و تکلم).

مهارت های دیگر : آشنایی کامل لسان انگليسي و پروگرام های کمپيوتر( MS Word, MS Excel and MS PowerPoint   ) امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد

(قابل ذکر است  کسان که سندتحصیلی خویش را در سال های 1371 الی 1381 اخذ نموده است نظربه طرزالعمل خدمت ملکی اسناد خویش راتائید مجدد وزارت تحصیلات عالی نماید ) و در قسمت سند تجربه کار کسان که در بخش های دولتی کار نموده خلص نوانح که شش ماه از آن نگذشته باشد وافراد که در بخش خصوصی وانجیو ها تجربه کاری دارند باید کاپی قرارداد وفورم مالیه دهی خویش ضم نموده

 دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

وریفرنس برای بستهای سکرتریت مقام ومدیریت تحریرات 

1 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 قانون خدمات ملکی 

4 قانون کار