مسًول بخش هماهنگی، ارتباطات ومعلومات

وزارت صحت عامه

                                                                                  ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

.................................................................................................................................................................

اعلان مجدد

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

عنوان پست :                      مسًول بخش هماهنگی، ارتباطات ومعلومات

وزارت /  اداره مربوطه :      اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی

بست :                              (  4 )                   

تعدادبست:                         ( 1 )

بخش مربوطه:                    ریاست خدمات قبل از مارکیت

موقعیت وظیفه :                   کابل

گزارش دهی به:                  امر پالیسی و پلان

گزارش گیری از:                کارشناس هماهنگی، ارتباطات ومعلومات

تاريخ شروع اعلان:            09/07/1397

تاريخ ختم اعلان:               15/07/1397

....................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ایجاد هماهنگی با مراجع مربوط به منظور جمع آوری معلومات  پیرامون تورید ، تولید و مصرف دوا علاوتاً هزینه های به مصرف رسیده شده در این مورد .

....................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
 2. نظارت از کار اعضای مسلکی در رابطه به ارتباط متداوم با مراجع مصرف کننده ادویه جهت دریافت ارقام مصرف

        ادویه در کشور.         

 1.  پیگیری از جمع آوری وتوحید اسناد ادویه مصرف شده به شکل ماهوار وربعوار به منظور تنظیم امور مربوط به ادویه.
 2.  جمع آوری اسناد اشتراک رهبری و پرسونل  اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی در ورکشاپ ها وسیمینارها

        داخلی و خارجی به منظور هماهنگی های بهتر.

 1. تدوین میکانیزم جمع آوری معلومات برای عرضه خدمات دوایی در کشور بمنظور سهولت و تنظیم امور پلان گذاری.
 2. حصول اطمینان از جمع آوری گزارش فعالیت های انجام شده  دیپارتمنت های اداره تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی

       جهت گزارش دهی .

 1. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 2. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود.

...................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
 • داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس در رشته  حقوق و علوم سیاسی ,اداره وتجارت ,اقتصاد,ژورنالیزیم  ،ارتباطات ،ادبیات واداره عامه  به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   7روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

ریفرنس برای بست  مسلکی .

1 یلوبوک

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 مقرره تولید وتورید 

4 قانون ادویه 

5 رهنمود ثبت اقلام دوائی 

6 رهنمود ثبت کمپنی های دوائی 

7 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

 

وریفرنس برای بستهای اداری

1 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 قانون خدمات ملکی 

4 قانون کار