مسئول تیم آزمایشات توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

تاریخ اعلان 09میزان اسال ۱۳۹۷

....................................................................................................................................................................................

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

عنوان پست :                    مسئول تیم آزمایشات توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه

وزارت /  اداره مربوطه :    اداره ملی تنظیم اموردوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه

بست :                             (  4 )                   

تعدادبست:                        ( 1 )

بخش مربوطه:                   ریاست لابراتوار کنترول کیفیت

موقعیت وظیفه :                 کابل

گزارش دهی به:                 رئیس لابراتوار کنترول کیفیت ادویه و محصولات صحی

گزارش گیری از:               کارشناس آزمایشات توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه

.................................... ..............................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت وانسجام امور مربوط به تجزیه و تحلیل نمونه های توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه جهت تثبیت کیفیت

....................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مطروحه رياست مربوطه جهت رسیدن به اهداف اداره.
 2. نظارت از تسلیمی نمونه های توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه با اسناد مکمل آن از بخش مربوطه بمنظور تجزیه و تحلیل آن در لابراتوار.
 3. مدیریت کارشناسان دیپارتمنت مربوطه در تطبیق میتودهای جدید تجزیه وتحلیل نمونه های توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه مطابق استندرد فارمکوپی های معتبر بین الملل.
 4. نظارت از جریان کار تجزیه به منظور استفاده معقول و سالم از وسایل و میتودهای داده شده.
 5. تهیه لست کمبودات و ضروریات لابراتوار نمونه های توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه و اکمالات بموقع به منظور رفع نیازمندی ها و راپوردهی مصرف آن به ریاست لابراتوار.
 6. مطابقت نمونه ها با سرتیفکیت تجزیه ، تاریخ تولید ، تاریخ ختم، بچ نمبر و سایر مشخصات مربوطه آن.
 7. جستجوی میتودهای تجزیه توصیفی و مقداری نمونه ها در فارمکوپی ها و ماخذ های معتبر بین المللی قبل از تجزیه.
 8. اجرای معاینات روی نمونه های توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه بشکل معیاری از روی فارمکوپی های معتبر بین الملی.
 9. ترتیب و تطبیق طرزالعمل ها، پالیسی ها و اسناد مورد ضرورت برای کنترول کیفیت نمونه های توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه مطابق به ستندرد های معتبر بین المللی در لابراتوار مربوطه.
 10. تطبیق معیار های سازمان بین المللی برای معیاری سازی (ISO 17025) در ساحه کاری جهت رسیدن به سرتفکیشن ISO 17025
 11. کالیبریشن تجهیزات و دستگاه های دیپارتمنت مربوطه تا مطابق به معیارات بین المللی کار نماید.
 12. محاسبه نتیجه تست های مقداری و تحریر نتیجه آزمایش نمونه ها.
 13. حصول اطمینان از تهیه ریجنت برای انجام تست های مربوطه و چک و آماده ساختن وسایل بمنظور پیشبرد تست ها بالای نمونه های ارسال شده.
 14. مدیریت و نظارت از ترتیب و تنظیم و کاربرد دقیق کتاب ثبت نتایج معاینات با میتود تطبیق شده و نگهداری اسناد و سامان آلات مدیریت مربوطه.
 15. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 16. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 17. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
 18. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود.

..............................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی و به دارندگان  درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه.

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   7 روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

ریفرنس برای بست  مسلکی .

1 یلوبوک

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 مقرره تولید وتورید 

4 قانون ادویه 

5 رهنمود ثبت اقلام دوائی 

6 رهنمود ثبت کمپنی های دوائی 

7 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

 

وریفرنس برای بستهای اداری

1 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 قانون خدمات ملکی 

4 قانون کار