مسئول تیم تعین قیمت ها

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

................................................................................................................................................................................

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

عنوان پست :                     مسئول تیم تعین قیمت ها

وزارت /  اداره مربوطه :     اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی

بست :                             (  4 )                   

تعدادبست :                       (  1 )

بخش مربوطه:                   ریاست خدمات قبل از مارکیت

موقعیت وظیفه :                 کابل

گزارش دهی به:                آمراجازه راهیابی به بازار وتعین قیمت  

گزارش گیری از:              کارشناس تعین قیمت ها

تاريخ شروع اعلان:           09/07/1397

تاريخ ختم اعلان:               15/07/1397

....................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم،سازماندهی وهماهنګی امور مربوط به تعین قیمت فروش ادویه و محصولات صحی توریدی وتولیدی دربخش سکتور  خصوصی در مطابقت به قوانین ومقررات نافذه دوایی.

....................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
 2. تنظیم وسازماندهی منظم پرسونل جهت تطبیق پلانها وحصول اهداف مطروحه آمریت وریاست .
 3. ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان مطروحه آمریت و نظارت از اجراات یومیه کارشناسان .
 4. نظارت از امور مربوط به تعین قیمت  فروش ادویه توریدی سکتور خصوصی در مطابقت به قانون ومقررات مربوطه
 5. نظارت از امور مربوط به تعین قیمت فروش محصولات صحی توریدی  سکتور خصوصی در مطابقت به قانون ومقررات مربوطه
 6. حصول اطمینان از قیمت گذاری محصولات کارخانه های تولیدی با استناد بیجک های دست داشته , پروفورمه های مواد خام  واسناد گمرکی ،مصارف، استهلاک و مفاد.
 7. راپور دهی منظم  به آمریت در مورد تمام فعالیت ها ی مربوطه واجرای سایر وظایفی که از جانب آمر بخش محول شده باشد.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود.

....................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
 • داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس  در رشته  های فارمسی ،اداره وتجارت ،ادره عامه ،اقتصاد ،حقوق و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره

      ارجحيت داده ميشود.

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 1. داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري در رشته فارمسی
 2. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
 3. مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   7روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد

(قابل ذکر است  کسان که سندتحصیلی خویش را در سال های 1371 الی 1381 اخذ نموده است نظربه طرزالعمل خدمت ملکی اسناد خویش راتائید مجدد وزارت تحصیلات عالی نماید ) و در قسمت سند تجربه کار کسان که در بخش های دولتی کار نموده خلص نوانح که شش ماه از آن نگذشته باشد وافراد که در بخش خصوصی وانجیو ها تجربه کاری دارند باید کاپی قرارداد وفورم مالیه دهی خویش ضم نموده

 دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

ریفرنس برای بست  مسلکی .

1 یلوبوک

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 مقرره تولید وتورید 

4 قانون ادویه 

5 رهنمود ثبت اقلام دوائی 

6 رهنمود ثبت کمپنی های دوائی 

7 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

 

وریفرنس برای بستهای اداری

1 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 قانون خدمات ملکی 

4 قانون کار