مسول تیم ثبت محصولات صحی

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

....................................................................................................................................................................................

اعلان مجدد

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

عنوان پست :                      مسول تیم ثبت محصولات صحی

وزارت /  اداره مربوطه :      اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی

بست :                              (  4 )                   

تعدادبست :                        (  1 )

بخش مربوطه:                    ریاست خدمات قبل از مارکیت

موقعیت وظیفه :                   کابل

گزارش دهی به:                  آمر ارزیابی وثبت ادویه ومحصولات صحی

گزارش گیری از:                کارشناس ثبت ادویه ومحصولات صحی

تاريخ شروع اعلان:            09/07/1397

تاريخ ختم اعلان:                15/07/1397

....................................................................................................................................................................................

        هدف وظیفه: هماهنګی ، تنظیم وسازماندهی امور مربوط به  ثبت  محصولات صحی (تجهیزات و لوازم طبی ،محصولات آرایشی مانند شامپوها

         وصابون های  طبی و سایر محصولات صحی ) قابل ثبت کمپنی های تولیدی  داخلی  وخارجی در مطابقت به قوانین،مقررات و رهنمود های ثبت

         محصولات صحی  با رعایت اصول ملی وبین المللی ورهنمود سازمان جهانی صحت

        .......................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و انکشاف رهنمود های ثبت ادویه جهت تنظیم امور.
 2. طرح و انکشاف رهنمود های ثبت محصولات صحی جهت تنظیم اموربادر نظر داشت رهنمود های سازمان جهانی صحت
 3. رهنمائی پرسونل در مورد دقت در مطالعه وارزیابی اسناد واصله وحصول اطمینان از صحت اسناد ارائه شده جهت ثبت 

        کمپنی واقلام تولیدی .

 1. فراهم آوری تسهیلات لازم برای پرسونل دررابطه به تطبیق درست اسناد ارایه شده با ستاندرد های مربوطه.
 2. رهنمائی وارائه معلومات به پرسونل جهت حصول اطمینان از اسناد مربوط به کنترول کیفیت  در کمپنی مولد وتست های

        پایداری (Stability Data ) وسایر اسناد تخنیکی .

 1. نظارت ازتطبیق چک لست های مطروحه جهت ثبت در مطابقت به  رهنمود ثبت  مربوط
 2. ارایه اسناد محصول به کمیته تخنیکی  بادرنظر داشت ارزیابی و مطالعات کارشناسان مربوط جهت ابراز نظر تخنیکی در مورد

        تائید، تعلیق ویا رد ثبت محصول.

 1. تطبیق وطی مراحل بعدی فیصله های  جلسات کمیته تخنیکی ثبت محصول.
 2. راپور دهی منظم به آمریت در مورد تمام فعالیت ها و پیشرفت ها ی دیپارتمنت و کمیته تخنیکی مربوطه واجرای سایر وظایفی که

       از جانب آمر بخش محول شده باشد.

....................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
 • داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 1. داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري در رشته فارمسی
 2. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
 3. مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   7روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

ریفرنس برای بست  مسلکی .

1 یلوبوک

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 مقرره تولید وتورید 

4 قانون ادویه 

5 رهنمود ثبت اقلام دوائی 

6 رهنمود ثبت کمپنی های دوائی 

7 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

 

وریفرنس برای بستهای اداری

1 اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 

2 طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 

3 قانون خدمات ملکی 

4 قانون کار