اطلاعیه اکمال تخصص بست های خالی ترینری شفاخانه های تخصصی

اطلاعیه رياست اکمال تخصص

در پيوند به تکمیل بست های خالی ترینر در شفاخانه های تخصصی مرکز و ولایات:
قرار است امتحان ترینری رشته های مختلف اکمال تخصص ، به تاریخ 29/8/1397/ اخذ گردد. همچنان پروسه ثبت نام به تاریخ 22/7/1397 آغاز، و الی 22/8 /1397ادامه دارد.

طرزلعمل امتحان شمولیت ترینری