مدیرت عمومی ارزیابی

 

 

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۵عقرب سال ۱۳۹۷

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )(  ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

(۰۲۸)

عنوان وظیفه:

مدیرت عمومی ارزیابی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

صحت عامه – ریاست هماهنگی تحقیق وارزیابی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمرارزیابی

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر

تاریخ بازنگری:

 

 

......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم ارزیابی از سیستم صحی و عرضه خدمات صحي موثر باكيفيت و به موقع به خاطر تطبيق نورم و استندردهاي وزارت صحت عامه.

......................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
 2. ایجاد هماهنگی بین ریاست های صحت عامه ولایات  و سایر ارگانهای ذیدخل جهت ارزیابی ازسیستم صحی و اخذ ارقام جهت تحلیل وتجزیه.
 3. مراقبت از تطبیق  منظم و درست چک لست جهت ارزیابی ازسیستم صحی  در سطوح مختلفه (ریاست های صحت عامه، شفاخانه ها ومراکزصحی).
 4. تریننگ ورهنمايي جهت استقاده ازچک لست های ارزیابی به اعضای سایر دیپارتمنت های وزارت.
 5. تصميم گيري در جهت رفع نيازمنديهاي كاري و فراهم آوري تسهيلات لازمه برای پرسونل.
 6. ابراز نظر درایجاد میکانیزم قابل قبول واستندرد درمطابقت به پالیسی و استراییژی وزارت صحت عامه
 7. ارزیابی از تطبیق استراتیژی و پالیسی وزارت صحت عامه و قوانین نافذه کشور دربخش عرضه خدمات صحی
 8. نظارت از جریان کار اعضای مدیریت های تحت اثر.
 9. تهیه راپورهای ارزیابی از سیستم صحی وارائه آن به مراجع ذیربط.
 10. نشر یافته های ارزیابی درهماهنگی با آمریت مربوطه.
 11. تدوین پلان های عملیاتی ، تطبیق وحصول گزارش منظم از واحد های تحت اثر وارایۀ (Feedback).
 12. همکاری با آمر ارزیابی در ارتقای ظرفیت مسلکی پرسونل  واحد های مربوطه.
 13. راه اندازی ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر در هماهنگی با آمر مربوطه، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
 14. رسیدگی به موقع به پیشنهادات و مشکلات دیپارتمنت های تحت اثر درروشنی مقررات نافذه وزارت  صحت عامه.
 15. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های طب یا مدیریت صحت عامه، و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امور صحت عامه ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف. 
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  و به بلديت با دیتابیز ترجیح داده میشود.

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  ضم فورم خانه پوری شده به  این ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری