یک بست ترینر متخصص داخله صدری قندهار

اینک یک بست ترینر متخصص داخله صدری بست (4)شماره (531)کود(531) خالی غرض اعلان سال 1397 گزاشته شد از 

پروسۀ رقابت آزاد به اعلان گذاشته شد. واجدین شرایط برای درخواست در این بست‌ میتواند در وزارت صحت عامۀ ریاست اکمال تخصص مراجع نمایند

برای معلومات بیشتر به این شماره بتماس شوید 0202301369