اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه وتدارک 8 قلم ترکاری 3 قلم میوه و 1 قلم تخم مرغ

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{وزارت صحت عامه ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان  } در نظر دارد ، قرار داد { تهیه وتدارک 8 قلم ترکاری 3 قلم میوه و 1 قلم تخم مرغ  }را به شرکت {شرکت یاران پاکیزه  ، دارنده جواز نمبر   0101-19284 ادرس:میرویس میدان  مرکز -کابل -افغانستان  } به قیمت مجموعی مبلغ  شش 2,472,298} دو ملیون چهار صدو هفتاد دو هزار دوصدو نود هشت  افغانی  } اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به{ وزارت صحت عامه ، ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان  } واقع{ناحیه ده هم همجوار شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل – افغانستان } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد شد.