اعلان داوطلبی تهیه و تدارک ده قلم روغنیات شفاخانه امراض ساری افغان جاپان

اعلان  داوطلبی

{شفاخانه امراض ساری افغان جاپان } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک ده قلم روغنیات ) مورد ضرورت)شفاخانه را تحت ریفرنس نمبر MOPH/ AfGAN/ JApAN /1397/G005 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از مدیریت محترم عمومی اداری شفاخانه امرا ض ساری افغان جاپان  بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00 قبل از ظهر ) روز {  یکشنبه } مؤرخ {16/ 10/1397} به {کمیته آفرگشایی ، ریاست شفاخانه افغان جاپان  } واقع { دارلاامان استگاه سناتویم پهلوی شفاخانه توبرکلوز سابقه  کابل افغانستان} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

 

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ{  240000 }   افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ { 16/10/1397  روزیکشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر { آفر گشائی در اتاق کنفرانس  شفاخانه افغان چاپان ،  واقع دارلاامان استگاه سناتوریم پهلوئی شفاخانه توبرکلوز سابقه } تدویر می گردد.