آمر شفاخانه

جمهورِي اسلامِي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومِي قواي بشرِي

پروژه اعمارشفاخانه فوق تخصصی

لايحة وظايف

 

وظيفه:                    آمر شفاخانه

ادارة مربوطه:            پروژه /ICUاعمارشفاخانه فوق تخصصی/وزارت صحت عامه

محل کار :                 شفاخانه شیخ زاید /کابل

راپوردهی به :            مسؤل پروژه

تعداد بست :               یک بست

جنس :                     مذکر/مونث

تاریخ آغازاعلان:         2018/12/25

تاریخ ختم اعلان:         2019/01/4

آدرس ایمیل :    

______________________________________________________________________________________

هدف وظیفه :

مدیریت نمودن عرضه خدمات صحی جهت کاهش میزان مصابیت ومرگومیر وبهبودکیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی در سطح کشور.

خلاصه وظیفه:

مسولیت های آمر شفاخانه شیخ زاید مدیریت نمودن تمام بخش هاوفعالیت های مختلفه آن ( مدیریت کارمندان ،فعالیت های اداری ، آموزش تخنیکی داخل خدمت وخارج خدمت کارمندان جدیدآ استخدام شده) میباشد اما تنها محدود به موارد ذکر شده نمیباشد.

مسولیت ها:

 • یقینی نمودن عرضه خدمات مناسب مراقبت های جدی برای مریضان وبا در نظرداشت نیازمندی خدمات صحی در ساحات فوقالذکر
 • مدیریت نمودن خدمات مراقبت های جدی به مریضان که دارای مریضی وخیم (جدی) اند.
 • کمک کردن در ادامه خدمات عاجل وانتخابی در جریان رخصتی های متخصصین.
 • در صورت ضرورت کمک کردن در عرضه خدمات مراقبت های جدی و عاجل در اوقات خارج از ساعات رسمی .
 • به عهده گرفتن فعالیت های ارتقا تخصصی ، تفتیش وحصه گرفتن در ارزیابی اجرات کارمندان .
 • شخصیکه در پست آمر معرفی می شود باید در مطابقت نیازمندیهای خدمات تخصصی زمینه Capacity Building  را برای Stuff به کمک آمریت پروژه آماده بسازد.
 • شخصی که در پست آمر استخدام میگردد، مسولیت اجرا نمودن وظایف رسمی و جلوگیری از اجرا نمودن وظایف در کلینیک های شخصی دوکتوران در جریان اوقات رسمی را به عهده دارد.
 • به عهده داشتن انکشاف پروتوکول های تداوی برای واقعات واحد مراقبت های جدی.
 • مدیریت نمودن تمام فالیت های اداری و اشتراک در جلسات مربوطه
 • به اساس ضرورت ، تهیه نمودن گزارشات هفته وار ، ماهانه و سالانه و ارسال آن به آمریت پروژه واحد مراقبت های جدی .
 • ارسال گزارش به آمریت پروژه واحد مراقبت های جدی واعمار شفاخانه فوق تخصصی

معیارات لازم شمولیت و شایستگی ها:

 1. داشتن سند MD تائیدشده توسط وزارت تحصیلات عالی
 2. داشتن سند تخصص تائیدشده توسط وزارت صحت عامه یا وزارت تحصیلات عالی
 3. داشتن ماستری در یکی از رشته های صحت عامه
 4. داشتن پنج سال تجربه کاری در بخش مدیریت ( تجربه در بجش مدیریت شفاخانه و مدیریت عمومی ترجیح داده می شود).
 5. داشتن مهارت های عالی تحریر، تکلم و خواندن به زبانهای انگلیسی،دری و پشتو
 6. داشتن مهارت های خوب کارکردن در تیم
 7. داشتن مهارت های خوب افهام وتفهیم
 8. داشتن مهارت خوب کمپیوتر در پروگرام های آفیس
 9. داشتن مهارت تهیه نمودن و انکشاف دادن رهنمود های تداوی
 10. داشتن توانایی کارکردن تحت فشار و اجرانمودن وظایف متعدد.

 

Submission Guideline:

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr.Mojib Rahimi Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056
• Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mr.Mojib Rahimi ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

The test and interview will be taken from the following references

1- Hospital Management

2- Heath Management

3- Public Health Policy