مدیر عمومی حفظ مراقبت

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

اعلان مجدد؛

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید:

عنوان پست :                       مدیر عمومی حفظ مراقبت   

وزارت /  اداره مربوطه :      اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی

بست :                              (  4 )                   

تعدادبست:                         ( 1 )

بخش مربوطه:                    آمریت حمایتی

موقعیت وظیفه :                   کابل

گزارش دهی به:                  آمر حمایتی

گزارش گیری از:                مدیر حفظ مراقبت

تاریخ شروع اعلان:            1397/10/4

تاریخ ختم  اعلان:               1397/10/11

 

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امورمربوط به حفظ و مراقبت (ساختمانها، انکشاف ساحات سبز، تنظیف و پاک کاری ساحات مربوط اداره .

 

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مدیریت در مطابقت با پلان امریت حمایتی جهت حصول اهداف اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی.
 2. نظارت از پرسونل خدماتی در استقامت های مختلف از قبیل امور ساختمانی،ترمیمات، نلداوانی،برق، مرکز گرمی،شبکه تیلیفون،جنراتور ها و آبیاری ساحات سبز.
 3. مراقبت و انکشاف ساحات سبز، باغداری و مراقبت از امور تنظیف و پاک کاری ساحات مربوطه اداره.
 4. ترتیب پیشنهادات جهت انجام امور ترمیماتی، سرسبزی ، برق و آبرسانی ساحات مربوط به اداره.
 5. کنترول از تنظیم بهتر انرژی برق به تمام دفاتر اداره به منظور جلوگیری از سکتگی امور.
 6. مراقبت از امور تنظیمات و وارسی از پاکی و صفائی محیط داخلی اداره
 7. کنترول و مراقبت از اجراأت کاری پرسونل دروازه های ورودی و خروجی اداره با همکاری کارمندان امنیتی.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به مدیریت.
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.
 11. جمع آوري گزارشات كاري از مدير های بخش مربوط.
 12. حفظ و نگهداشت  راپورها و دیگر اسناد  متعلق  بدفتر مربوطه
 13. سهمگیری در ترتيب گزارشات ماهوار ، ربعوار ، شش ماه و سالانه مدیریت مربوط.
 14. تنظيم سيستم فايلنگ در دفتر و كميپوتر.
 15. اجرای سایر وظایف که  از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپردده میشود.

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

 • داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس در رشته های اقتصاد, اداره  تجارت، مدیریت مالی و حسابی ی ، انجینیری  وبه دارندگان  درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 1. داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري  مرتبط به وظیفه 
 2. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
 3. مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

 

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  7روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

 

 

بااحترام

دوکتور محمد داود (عظیمی )

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری