سرطبیب شفاخانه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان  17 جدی 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی زابل  1 تن با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

  عنوان وظیفه:   سرطبیب شفاخانه

   ریاست:         پروژه اصلاحات شفاخانه ها 

   موقعیت:        مرکز ولایت زابل

بست:           4

   گزارش به:     آمر شفاخانه

   گزارش از:      متخصصِين ، دو کتوران ، فارمسِيت و تکنيشن ها

  هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ ومیر تشخیص احتمالی و بوقت، تداوی و تعقیب مریضان داخل و خارج بســتر.

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 1. اشتراک و رهبری  منظم در راپور های صبحانه و حل مشکلات مطروحه
 2. تهیه پلان عرضه خدمات صحی,در تفاهیم با دیپارتمنت های مربوطه.
 3. حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی با کیفیت برای مریضان.
 4. تفتیش و نظارت از پرسونل مربوطه و اطمینان از حاضر بودن کارمندان در جریان اوقات رسمی.
 5. تعقيب اکمالات دوايي و مواد مصرفي طبي در شفاخانه و همکاري با بخش اداري جهت سهولت پروسه.
 6. توحید تقسيم اوقات نوکريوالي دوکتوران بامشوره با شف ديپارتمنت مربوطه
 7. حصول اطمینان از نظافت,حفظ الصحه ، تطبیق ستندردهای معرفی شده و وقایه از انتان در شفاخانه.
 8. توحید راپور های بخش های مختلف شفاخانه  و فیدبک لازم به وارد ها و تفاهیم با شف های  مربوط.
 9. مسئول تأمین مصئونیت مریض و مریضدار.
 10. همکارِي با کميته هاي  شفاخانه ،  اشتراک نمودن در جلسات ماهوار و در يافت مشکلات و نواقص مربوطه و اخذ تصاميم مناسب
 11. تعين و تنظِيم  تيم  هاِي امادگِي و پاسخ دهِي اضطرارِي به شمول تهيه پلان کاري ، انجام تريننگ ، سپلاي و اکمالات دوائي وغيردوائي

       انجام وظيفه با در نظر داشت ضرورت نه به اساس  ساعات رسمي  کار دولتي (Workdays have no time boundaries and work anywhere , anytime )

        شایستگی ها:

 1. درجه تحصیل : داکترMD طب و متخصص در یکی از رشته های مربوطه
 2. تجارب لازمه : سه سال تجربه کاری در شفاخانه و یا دوسال تجربه کاری در مدیریت صحت عامه.
 3. مهارتهای دیگــر: ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي

آشنايي و مهارت کاری با کمپيوتر(پروگرام Word, Excel and Power point)

     مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

     رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت و یا از شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانیکه در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.