نجار

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست دفتر

ریاست منابع بشری

کود بست :       نجار علی جناح

عنوان بست :    نجار

مدت قرارداد:    یک سال (قابل تمدید)

تعداد بست :      ۱

جنس :             ذکور

تابعیت :           افغان

نورم معاش :      مطابق نورم معاشات اداره

تاریخ اعلان :     2019/01/08

تاریخ ختم  :      2019/01/21

هدف وظیفه : ترمیم میزها، چوکی ها، الماری ها، دروازه ها، قالب بندی ، ساختن اتاقک های به شکل طبعی از چوب و گل برای صحنه های نمایش.

مسؤلیت های وظیفوی:

1. شناسائی دروازه و کلکین های قابل ترمیم دفاتر جهت ترمیم مجدد آن.

2. حفظ و نگهداری وسایل نجاری به منظور استفاده موثر از آن.

3.ایجاد وتولید وسایل چوبی که در اجرای صحنه های شوتنگ و فلمبرداری کاربرد دارد.

4.تهیه و ترتیب مواد مورد ضرورت جهت ساختن دیکورها که ازطرف آمریت داده میشود.

5.مراقبت از استعمال و استفاده معقول تولیدات نجاری.

6.اشتراک در خریداری های اجناس چوبی و ساخته شده به منظور تهیه اجناس با کیفیت.

7.مراقبت از استعمال و استفاده سالم شبکه آبرسانی و نلدوانی ریاست به منظورانسجام بهتر امور.

 8.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

      معیارات لازم شمولیت و شایستگی ها:

  • داشتن تابعيت افغانستان
  • داشتن حداقل سه سال تجربه کاری در رشته مربوطه
  • صادق، راستکار و وظیفه شناس باشد

Submission Guidelines

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification.

• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Instruction for test and interview:

The test and interview will be taken from the following references:

1. Main points of the TOR

Submission e-mail: gdhr.moph2018@gmail.com