نرس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

معینیت عرضه خدمات صحی

دیپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر

دفتر مرکزی دیپارتمنت کاهش مواد مخدر

فارمت معیاری اعلان بست

 

عنوان وظیفه:                   نرس

اداره:                             وزارت صحت عامه

دیپارتمنت:                       کاهش تقاضای مواد مخدر

  موقعیت:                          مرکز 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ابن سینا

تعداد بست:                       4

بست:                             قراردادی

تاریخ اعلان بست:            15/جدی/1397

تاریخ ختم اعلان:              5/دلو/1397

گزارش به:                       مدیریت نرسنگ  

گزارش از:                       ندارد

شخص ارتباطی:                jamiljavid@gmail.com

  آدرس:                   برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر، سرک 15 وزیر محمد اکبر خان، جوار سفارت تاجکستان

 

هدف: تطبیق پلان کاری سال جهت عرضه هرچه بهتر خدمات صحی مطابق استراتیژی وزارت صحت عامه

مسؤوليت ها

1. ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست مربوطه

2. جمع آوري ارقام و معلومات در مورد مريضان داخل و خارج بستر که تحت پوشش شفاخانه قرار دارند.

3. دیدن علایم حیاتی مریضان وثبت آن در دوسیه مربوطه.

4. تطبیق زرقیات و توزیع ادویه مریضان درجریان تداوی مطابق به دستور داکتر طب وارد.

5. اجرای نوکریوالی شبانه.

6. سهم گيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان .

7. مراقبت دقيق و اجرای سفارش دوایی داده شده توسط داکتر معالج برای مریضانیکه به شفاخانه مراجعه مينمايد.

8. سهم گيري شايسته و فعال در آموزش ها و تريننگ هاي  مسلکی

9. تدویر مجالس مهارت های زندگی برای مریضان در جریان تداوی.

10. بلند بردن سطح دانش مسلکي مخصوصاً در رابطه به رهنمود هاي صحي و فعاليت هاي مسلکي

11. سهمگیری در بلند بردن ظرفیت کارمندان مرکز.

12. سهمگیری فعال در پاکی و نظافت مرکز.

13. تهیه وارایه گزارش از فعالیت های مربوطه.

14. اشتراک در مجالس یومیه و راپوردهی یومیه به مدیریت نرسنگ

15. کنترول و حصول اطمینان از حالت مریضان داخل بستر

16. اجرای سایر وظایف داده شده توسط ناظم مرکز تداوی وشف بخش.

مواصفات:

  1. درجه تحصیل: فراغت از انستيتوت متوسطة طبي، انستيتوت علوم طبي و يا مکتب نرسنگ
  2. تجربه کاری: حد اقل 1 سال تجربة کاري مرتبط به وظیفه
  3. تسلط بر زبان هاي ملی

 نکته: ریفریس امتحان 8 نصاب کولمبو پلان مختص تداوی اعتیاد و قانون مبارزه علیه مواد مخدر میباشد.