استاد کمپیوتر - ریاست انستیتوت علوم صحی غضنفر

 
جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت صحت عامه 
ریاست عمومی منابع بشری
اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه
تاریخ اعلان مجدد ۲۲ سرطان سال 1396
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست انستیتوت علوم صحی  پوهاند غضنفر) (۱)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید
عنوان وظیفه : استادکمپیوتر
وزارت یااداره : وزارت صحت عامه
موقعيت : سرک 13 وزیراکبرخان
ریاست : ریاست انستیتوت علوم صحی غضنفر
کود : (    ۰۹۴   )
بست : (  5   )
گزارش به : مدیرعمومی پروگرام انگلیسی و کمپیوتر
گزارش از : ندارد
گزارش از :
 
 
هدف وظیفه: 
بلند بردن سطح دانش محصلین و تقویت کیفیت سیستم تدریسی با آموزش استفاده از کمپیوترو تقدیم ایشان به جامعه جهت عرضه بهتر خدمات صحی.  
مکلفیت ها ومسولیت های وظیفوی:
 
1. تهيه تقسيم اوقات درسي در تفاهم با تیم مربوطه جهت اجرآت و تنظیم امور درسی.
2. تهيه پلان درسي،مواد درسی، تطبیق، ارزیابی ودادن فيدبک سازنده ومفيد برای محصلین بمنظور موثریت پروگرام درسی. 
3. بکار بردميتود هاي جدید آموزشی جهت بلندبردن ارتقادانش مسلکي محصلين.
4. کنترول حاضري محصلين بمنظور تأمین نظم و دسپلین بهتر تدریسی.
5. پلان گذاري ارزيابي محصلين (امتحان وسط وآخر سمستر)در تفاهم با حمایت کننده بخش مربوطه و تأئید مدیریت مربوطه. 
6. تهیه مواد ممد درسی جهت موثریت بهتر درسی.
7. مشوره دهی در بازنگری و تنظیم نصاب درسی عندالضرورت.
8. دريافت ضروريات تدريسي محصلين و مشوره دهي مناسب درزمينه تدریسی
 
مواصفات :
 
1. درجه تحصیل: حداقل بکلوریا و داشتن شهادتنامه کمپیوتر از مراجع مربوطه
2. تجارب لازمه: تجربه در تدریس کمپیوتر.
3. مهارتهای دیگــر: مهارت در لسان انگلیسی، 
4. مهارت در افهام تفهیم، 
5. امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد.
رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:
 
اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۷ روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از مدیریت عمومی اعلانات  کاریابی  منزل اول کانیتنر های منابع بشری  مقابل مسجد وزارت دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت هایwww.moph.gov.af، www.jobs.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت با مدیر عمومی اعلانات کاریابی  سید محمد منصور" مینه یا" به شماره تيلفون (07996586504) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.
 
بااحترام
دوکتور محمد داود (عظیمی )
سرپرست ریاست عمومی منابع بشری