خاکروب - ریاست اداری - وزارت صحت عامه

خاکروب - ریاست اداری

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت صحت عامه
ریاست عمومی منابع بشری
اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه
تاریخ اعلان ۲۲ سرطان سال 1396
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی اداری ) (۲)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید
عنوان وظیفه:  خاکروب
وزارت / اداره: وزارت صحت عامه
موقعیت: وزیر اکبر خان
ریاست: عمومی ادری
کود :۴۶۹و۴۷۰ 
بست : (8)
گزارش به:  مدیر عمومی تنظیف
گزارش از : ندارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
هدف وظیفه: 
تامین پاکی و صفایی صحن وزارت جهت تقویه بخشیدن عرضه خدمات صحی.
مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی: 
 
پاک کاری محوطه وزارت به صورت دوامدار در صورت مشاهده کثافات.
پاک کاری تمام صحن وزارت.
راپور واقعات غیر مترقبه که در صحن وزارت رخ میدهد به مدیر تنظیف و کارمندان مربوطه به وقت زمان بدهد.
کمک در قسمت بارگیری و تخلیه ادویه تجهیزات طبی.
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه
مواصفات:
1. درجه تحصیل: داشتن تحصیلات حداقل ابتدائیه ارجیحت داده می شود.
2. تجربه کاری: صادق و راستکار باشد.
3. کهارت در افهام و تفهیم لسان های پشتو و دری.
4. تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه داشته باشد.
 
 
1. امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد.
رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:
 
اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از مدیریت عمومی اعلانات  کاریابی  منزل اول کانیتنر های منابع بشری  مقابل مسجد وزارت دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت هایwww.moph.gov.af، www.jobs.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت با مدیر عمومی اعلانات کاریابی  سید محمد منصور" مینه یا" به شماره تيلفون (07996586504) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.
 
بااحترام
دوکتور محمد داود (عظیمی )
سرپرست ریاست عمومی منابع بشری