اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
شف جراحی شفاخانه تخصصی
ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه صدری ابن سینا)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان...
Sep 08, 2018 -
شف انستیزی شفاخانه شامل پروگرام تریننگ
ریاست عمومی منابع بشري تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه عاجل ابن سینا)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظيفه : شف انستیزی شفاخانه...
Sep 08, 2018 -
کارشناس تسوید اسناد تقنینی و رهنمود های تنظیمی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان 9 میزان اسال...
Sep 03, 2018 -
آمریت زون مرکز
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۵سنبله سال۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
Aug 28, 2018 -
آمریت زون جنوب غرب
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۵سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در...
Aug 28, 2018 -
آمریت زون مرکز
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست هماهنگی صحت ولایات) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه: آمریت زون مرکز وزارت/اداره: وزارت صحت عامه . موقیعت: ...
Aug 26, 2018 -
محافظ ( گارد ) توبرکلوز
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری عنوان وظیفه : محافظ ( گارد ) توبرکلوز وزارت / اداره : وزارت صحت عامه موقعیت : ( ) ریاست : ( ) کود : ( ...
Jul 31, 2018 -
مامور تکنالوجی معلوماتی
لایحه وظایف: مامور تکنالوجی معلوماتی عنوان بست : مامور تکنالوجی معلوماتی وزارت/اداره : ریاست کنترول امراض ساری وزارت صحت عامه بست : (۶) تعداد بست: (۱) موقعيت کابل بخش مربوطه: ...
Jul 31, 2018 -
ملا امام ‌
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست خدمات طب عدلی لایحه وظایف عنوان وظیفه:‌ ملا امام ‌ اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی وزارت صحت عامه تمویل کننده:‌ پروژه تقویت طب عدلی – حکومت...
Jul 31, 2018 -
غسال میت ‌
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست خدمات طب عدلی لایحه وظایف عنوان وظیفه:‌ غسال میت ‌ اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی وزارت صحت عامه تمویل کننده:‌ پروژه تقویت طب عدلی – حکومت...
Jul 31, 2018 -
صفحه 10 از 58