اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس ثبت پروفورم ادویه و صدور اجازه عرضه به بازار
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
کارشناس ثبت ادويه توریدی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
کارشناس ثبت ادویه تولیدی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
کارشناس تعین قیمت ها
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
کارشناس بازرسی کارخانه های تولیدی داخلی و خارجی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
کارشناس بازرسی از دواخانه ها و طبابت سنتی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
کارشناس آګاهی عامه
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
کارشناس امور تنظیمی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 15, 2018 -
اطلاعیه اکمال تخصص بست های خالی ترینری شفاخانه های تخصصی
اطلاعیه رياست اکمال تخصص در پيوند به تکمیل بست های خالی ترینر در شفاخانه های تخصصی مرکز و ولایات: قرار است امتحان ترینری رشته های مختلف اکمال تخصص ، به تاریخ 29/8/1397/ اخذ گردد. همچنان پروسه ثبت نام به تاریخ 22/7/1397 آغاز، و الی 22/8...
Oct 10, 2018 -
مسئول تیم آزمایشات فزیکوشمیک ادویه
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 03, 2018 -
صفحه 5 از 58