اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسول تیم ثبت محصولات صحی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 03, 2018 -
مسئول تیم تعین قیمت ها
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 03, 2018 -
مسئول تیم آزمایشات توکسیکولوژی و فارمکودینامیک ادویه
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان 09میزان اسال...
Oct 03, 2018 -
مسًول بخش هماهنگی، ارتباطات ومعلومات
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 03, 2018 -
مدیر عمومی حفظ مراقبت
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 03, 2018 -
کارشناس رسیدگی به شکایات عامه
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 03, 2018 -
کارشناس ثبت محصولات صحی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات...
Oct 03, 2018 -
کارشناس تسوید اسناد تقنینی و رهنمود های تنظیمی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان 9 میزان اسال...
Oct 03, 2018 -
متخصص نسایی ولادی
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه استقلال)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه : متخصص نسایی...
Sep 23, 2018 -
متخصص نسایی ولادی
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه ملالی زیژنتون)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه : متخصص نسایی...
Sep 23, 2018 -
صفحه 6 از 58