اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر شفاخانه حوزوی کندز
به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی کندز (1) نفر را با شرايط ذيل ا ستخدام مي نمايد: عنوان وظیفه:آمر شفاخانه حوزوی کندز وزارت یا اداره: وزارت صحت...
Jul 27, 2015 Aug 10, 2015
خیاط شفاخانه
به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه 102خیرخانه 1تن را با شرایط ذیل استخدام مینماید: عنوان وظيفه:خیاط شفاخانه وزارت یا اداره:وزارت صحت عامه ...
Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
آمر شفاخانه
به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات (1)نفر را با شرايط ذيل ا ستخدام مي نمايد: عنوان وظیفه:آمر شفاخانه وزارت یا اداره:وزارت صحت عامه موقعیت:ولایت هرات ریاست:شفاخانه...
Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
نرس شفاخانه
به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه 102بستر خیرخانه 2 تن را در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد: عنوان وظيفه : نرس شفاخانه وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت:شهر کابل ریاست:...
Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
قابله شفاخانه
به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه های ولایتی سمنگان 2 تن و بغلان 2تن رادر بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد: عنوان وظيفه : قابله شفاخانه وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت: شهر...
Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
داکتر الترسوند
به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه 102بستر خیرخانه یک تن را با شرايط ذيل ا ستخدام مي نمايد: عنوان وظیفه:داکتر الترسوند وزارت یا اداره:وزارت صحت عامه موقعیت:شهر کابل ریاست:102بستر...
Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
آمر شفاخانه
به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی سمنگان (1)نفر را با شرايط ذيل ا ستخدام مي نمايد: عنوان وظیفه:آمر شفاخانه وزارت یا اداره:وزارت صحت عامه موقعیت:ولایت سمنگان ریاست:صحت عامه(شفاخانه...
Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
صفحه 63 از 63