اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص داخله
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه۵۰بستر برچی)( ۱)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. وظیفه : متخصص داخله وزارت...
Sep 23, 2018 -
متخصص سوختگی
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه استقلال)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه : متخصص سوختگی وزارت...
Sep 23, 2018 -
متخصص لپراسکوپیک سرجری.
ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی . ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه جمهوریت)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل...
Sep 23, 2018 -
متخصص داخله
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه استقلال)( ۳ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. وظیفه : متخصص داخله وزارت یااداره...
Sep 23, 2018 -
متخصص داخله
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه استوماتولوژزی )( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه : متخصص داخله...
Sep 23, 2018 -
متخصص داخله اطفال
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه شفاخانه ملالی زیژنتون ) ( ۲ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. وظیفه : متخصص...
Sep 23, 2018 -
متخصص پتالوژی.
ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه جمهوریت)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان...
Sep 23, 2018 -
متخصص داخله اطفال
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه شفاخانه رابعه بلخی) ( ۲ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. وظیفه : متخصص داخله...
Sep 23, 2018 -
متخصص اطفال
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان آمیزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه ۱۰۰بستر دشت برچی) ( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. وظیفه : متخصص...
Sep 23, 2018 -
داکتر متخصص ستوماتولوژی
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه استوماتولوژی)( 1 )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه : داکتر متخصص...
Sep 23, 2018 -
صفحه 7 از 58