اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص اطفال
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه ۵۰بستر دشت برچی) ( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه : متخصص...
Sep 23, 2018 -
آمر اندوسکوپی
ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان 1میزان سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه شفاخانه رابعه بلخی) ( 1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه: آمر اندوسکوپی...
Sep 23, 2018 -
مسئول تیم آزمایشات محصولات طب سنتی و آرایشی
شماره اعلان: عنوان بست : مسئول تیم آزمایشات محصولات طب سنتی و آرایشی وزارت /اداره اداره ملی تنظیم اموردوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه بست (۴) تعداد بست: (۱) موقعيت کابل بخش مربوط: ر...
Sep 18, 2018 -
مسئول تیم ازمایشات تجهیزات و لوازم طبی
شماره اعلان: عنوان بست : مسئول تیم ازمایشات تجهیزات و لوازم طبی وزارت /اداره اداره ملی تنظیم اموردوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه بست (۴) تعداد بست: (۱) موقعيت کابل بخش مربوط: ریاست...
Sep 18, 2018 -
مدیرعمومی امور مالی
شماره اعلان: عنوان بست : مدیرعمومی امور مالی وزارت/اداره : اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی وزارت صحت عامه بست : (۴) تعداد بست: (۱) موقعيت کابل بخش مربوطه: آمريت...
Sep 18, 2018 -
داکتر دیپارتمنت آنکولوژی جراحی
وظیفه : داکتر دیپارتمنت آنکولوژی جراحی وزارت یااداره : وزارت صحت عامه موقعيت : چهار راهی صدارت شفاخانه جمهوریت ریاست : ریاست عمومی طب معالجوی برنامه ملی کنترول سرطان پست : ...
Sep 17, 2018 -
برقی
اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۲۶سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید عنوان...
Sep 17, 2018 -
کارکن خدماتی
اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۲۶سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (۲)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید...
Sep 17, 2018 -
سکرتر مقام
کود تشکیل: 37-010-008-001 عنوان وظیفه: سکرتر مقام بست: 3 وزارت یا...
Sep 11, 2018 -
مدیریت عمومی تحریرات
کود تشکیل: 37-010-008-002 عنوان وظیفه: مدیریت عمومی تحریرات ...
Sep 11, 2018 -
صفحه 8 از 58