اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسئول تیم ثبت ادويه توریدی
کود تشکیل: 37-010-008-086 عنوان وظیفه: مسئول تیم ثبت ادويه...
Sep 11, 2018 -
شف نسائی ولادی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه استقلال( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Sep 08, 2018 -
شف گوش ،گلو وبینی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه جمهوریت) ( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Sep 08, 2018 -
شف شبکیه
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه نور) ( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Sep 08, 2018 -
شف دیکم
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه نور) ( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Sep 08, 2018 -
شف جلدی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه صحت طفل اندراگاندی) ( ۱ )نفر را با شرایط ذیل...
Sep 08, 2018 -
شف جراحی شفاخانه تخصصی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه اکبر خان\)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Sep 08, 2018 -
شف اورتوپیدی شفاخانه تخصصی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه احیا مجدد معیوبین)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل...
Sep 08, 2018 -
شف صحت روانی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه صحت روانی)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Sep 08, 2018 -
شف مراقبت جدی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری فارمت معیاری لوایح وظایف تاریخ اعلان 17سنبله سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه عاجل ابن سینا)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Sep 08, 2018 -
صفحه 9 از 58