وزارت صحت عامه کمپاین جمع آوری قلیون را در شهر کابل راه اندازی نمود - وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه کمپاین جمع آوری قلیون را در شهر کابل راه اندازی نمود

وزارت صحت عامه 335 سیت قلیون، ده ها کیلو تنباکو مختلف النوع و ذغال مخصوص قلیون را طی یک کمپاین بی پیشینه از نواحی سوم، چهارم، پنجم، ششم، دهم و سیزدهم شهر کابل، با همکاری نیروی های امنیتی وزارت امور داخله، اداره ملی حفاظت از محیط زیست، شهرداری کابل، و لوی سارنوالی در طی شش روز جمع آوری نمود.


مطابق فیصله جلسه اخیر کمیسیون تطبیق قانون کنترول تنباکو، با در نظر داشت پیشنهادات اعضای این کمیسیون، و گسترش روز افزون قلیون خانه ها تحت نامهای قهوه خانه، چایخانه و رستورانت قرار شد، برای حفظ صحت مردم بخصوص نو جوانان و جوانان در جهت عاری ساختن محلات تجمع عامه و مکان های سر بسته کمیته ای تحت رهبری وزارت صحت عامه متشکل از نماینده های اداره ملی حفاظت از محیط زیست، صحت محیطی شاورالی کابل، وزارت امور داخله، لوی سارنوالی و صحت محیطی وزارت صحت عامه تشکیل شده و کمپاینی را بمنظور جمع اوری قلیون از نواحی شهر کابل راه اندازی نمایند.

دوکتور بشیر احمد سروری امر صحت روانی و مسوول فعالیت های کنترول تنباکو وزارت صحت عامه میگوید که، بعضی از چایخانه ها و رستورانت ها برخلاف قانون منع تنباکو و دخانیات و جواز فعالیت خویش که از شهرداری کابل بدست اورده اند فعالیت نموده و برای ترویج استفاده محصولات تنباکو خصوصا سگرت و قلیون زمینه سازی می نمایند.


دوکتور سروری افزود" استفاده از محصولات تنباکو مانند قلیون و سگرت محیط زیست را آلوده و صحت انسان را به خطر مواجه میسازد، که در این اواخر استفاده قلیون و سگرت در اکثر هوتل ها و چایخانه های مرکز و ولایات بیشتر دیده میشود. این عمل در مغایرت با قانون کنترول تنباکو و دخانیات بوده که هوتل ها و چایخانه ها در رابطه به سرویس نمودن قلیون نزد ریاست شهرداری و وزارت صحت عامه دارای هیچ نوع جواز رسمی و قانونی نمیباشند".
همچنان وزارت صحت عامه در نظر دارد کمپاین جمع آوری قلیون را در نواحی دیگر شهر کابل، در صورت مشاهده استفاده از قلیون در چایخانه ها و رستورانت ها ادامه دهد و نواحی کمپاین شده را بشکل روزانه در قبال پاک نگهداشتن آن نظارت نماید
.

قانون کنترول تنباکو ودخانیات براساس فیصله هئیت مختلط مجلسین شورای ملی در سال 1393 در 5 فصل و 24 ماده تصویب و سپس از سوی رییس جمهور توشیح گردید.