برای نخستین بار مخزن معلومات صحی در سکتور صحت کشور ایجاد گردید - وزارت صحت عامه

برای نخستین بار مخزن معلومات صحی در سکتور صحت کشور ایجاد گردید

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، برای نخستین بار بخش مخزن معلومات صحی را در چوکات این وزارت ایجاد  و  امروز طی محفلی آنرا به بهره برداری سپرد. این مخرن معلوماتی یک سیستم انترنتی میباشد که ارقام و معلومات مورد نیاز  را ذخیره و نیز در دسترس مردم و ادارات ذیربط قرار میدهد. 

هدف اساسی مخزن معلومات صحی بهبود در انسجام و استفاده از ارقام صحی به منظور بهبود پلانگذاری، تصمیم گیری و نظارت از برنامه های صحی میباشد. قبل از این ارقام و معلومات سکتور صحت بصورت غیر منسجم بوده که از طریق انترنت قابل دسترس نبوده است و نیز دست اندرکاران سکتور صحت به آسانی نمی توانستند آنرا در پلانگذاری برنامه های صحی و ارزیابی وضعیت خدمات صحی استفاده نمایند.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گشایش مخزن معلومات صحی را در جهت ارایه ارقام و دسترسی به معلومات صحی یک قدم نیک دانسته گفت:" مخزن معلومات صحی دسترسی بموقع دست اندرکاران صحت را به معلومات صحی افزایش میدهد. این ابزار معلوماتی از طریق انترنت برای پالیسی سازان، پلانگذاران، تطبیق کننده گان برنامه ها، عرضه کننده گان خدمات صحی و سایر استفاده کننده گان و مراجع ذیربط قابل دسترس خواهد بود. این وسیله نه تنها دسترسی به معلومات را افزایش خواهد داد بلکه استفاده از معلومات ، تحلیل و تفسیر ارقام را از طریق سهولت های چون تهیه گزارشات، تحلیل ارقام در گراف ها، نقشه و چارت ها بصورت قابل ملاحظه بهبود خواهد بخشید."

همچنان وزیر صحت عامه کشور بر غنامندی حکومت داری الکترونیکی تاکید ورزیده میگوید که، وزارت صحت عامه متعهد است تا با استفاده از روش های جدید عرضه خدمات صحی را بهبود و زمینه دسترسی به خدمات با کیفیت صحی را در سرتاسر کشور افزایش دهد و این کار وزارت صحت عامه را در عرصه شفافیت و حسابدهی نیز کمک میکند.

در همین حال آقای رفیع‌الدین ملکزی مشاور رییس جمهور در امور تکنالوژی معلوماتی، از ایجاد مخزن معلومات صحی در سکتور صحت استقبال نموده و آنرا یک ابتکار خوب در جهت فراهم آوری سهولت برای دسترسی به معلومات صحی عنوان نمود.

مخزن معلومات صحی زمینه آنرا فراهم میسازد که مردم در تمام نقاط کشور با استفاده از انترنت، به ارقام و معلومات صحی دسترسی یابد. همچنان مخزن معلومات صحی حکومت و تطبیق کننده گان برنامه های صحی را کمک خواهد نمود تا چگونگی تطبیق برنامه های صحی و کارکرد برنامه های آنرا  در جاهای های مختلف کشور، در سطوح مختلف بشمول مرکز، ولایات و ولسوالی ها را ارزیابی و نظارت نماید.

از سوی دیگر با معرفی مخزن معلومات صحی، که در انکشاف آن از نرم افزار معلومات صحی حوزوی (District Health Information Software 2) استفاده بعمل آمده است، آمرین برنامه های صحی، پالیسی سازان، شرکای صحی و مردم عام به ساده گی خواهند توانست به ارقام و معلومات صحی دسترسی داشته باشند.