از روز جهانی فارمسست تجلیل به عمل آمد

کابل،3 میزان 1396

وزارت صحت عامه کشور، امروز از روز جهانی دواسازان (Pharmacists) به منظور  تقویت سکتور دواسازی، انسجام قوای بشری فارمسی و قدردانی  از فعالیت های آنان گرامی داشت به عمل آورد.

دواسازان برای مشوره دهی در زمینه درمان میان مردم نقش مهم داشته اند و امروزه نیز تقاضای روز افزون جامعه برای حضور دواسازان در تاسیسات صحی-دوایی به عنوان یکی از ارکان های موثر در عرضه خدمات دوایی به شمار میرود.

دوکتور احمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، نقش دواسازان را در جامعه یک امر مهم و موثر تلقی نموده و بیان داشت:" با استناد به اهداف ستراتیژیک وزارت صحت عامه و سروی دواخانه های شخصی می‌توان به نقش مستقیم و تاثیر گذار فارمسستان و تاسیسات صحی مشخصا دواخانه ها در اجرای برنامه های ارتقای آگاهی دهی مراجعه کنند‌گان در زمینه مراقبت خودی و تغییرات شیوه زندگی، مراقبت های صحی-دوایی در سالمندان و گروه های در معرض خطر اشاره نمود."

وزارت صحت عامه با تاسیس اداره ملی تنظم امور دوایی و محصولات صحی توانسته در تقویت سیستم  فارمسی کشور گام ارزشمندی را بردارد، که با این اقدام تغییرات جدید در ساحات سیستم فارمسی و نظام دوایی کشور وارد و به تعداد 200 بست برای فارغان رشته دواسازی ایجاد گردیده است.

در همین حال محمد عثمان بابری مشاور وزارت تحصیلات عالی این روز را برای دواسازان کشور تبریک گفته و نقش این قشر را در سکتور صحت مهم عنوان نمود.

قابل ذکر است که وزارت صحت عامه، مسوده طرح ساختاری جدیدی را برای انکشاف بخش خدمات فارمسی تهیه نموده است که بزودی منظور خواهد شد.

تجلیل از این روز در تامین و هماهنگی دواسازان با سایر رشته های طبی نقش عمده داشته و جامعه دواسازان را بیشتر متحد و متعهد به ارزش های مسلکی شان ساخته و یکبار دیگر به ارایه خدمات دوایی صادقانه تجدید پیمان مینمایند.