راه اندازی نشست سه روزه مرور فعالیت های شفاخانه های ملی و تخصصی

وزارت صحت عامه نشست سه روزه را  به منظور مرور اجراات کاری شفاخانه ها و گزاش دهی ربعوار شفاخانهای های ملی و تخصصی کابل جهت بهبود فعالیت های مدیریتی و عرضه خدمات  شفاخانه ای باکیفیت  در تالار شفاخانه عاجل ابن سینا دایر نمود.

قرار است در این نشست دستاورها، چالش ها و فعالیت های شفاخانه های مرکز بررسی گردد و نیز برای مسوولین  شفاخانه ها شیوه های مدیریت درست، نحوه گزارش دهی و چگونگی بلند بردن کیفیت خدمات شفاخانه ای آموزش داده شود.

دوکتور فدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه برگزاری این نشست را برای بلند بردن کیفیت عرضه خدمات شفاخانه ای خیلی ارزنده خوانده و بر بهبود هماهنگی فعالیت های شفاخانه ها درمیان کارمندان آنان و وزارت صحت عامه تاکید نمود.

همچنان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید که، برخورد مناسب با مریضان و پایوازان،ایجاد سیستم رجعت دهی درشفاخانه ها، ایجاد تیم کاری متعهد درسطح رهبری شفاخانه ها یک امر ضروی برای بهبود خدمات شفاخانه ای میباشد که باید روی آن تمرکز صورت گیرد.