تقدیر وزارت صحت عامه از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در محفلی بزرگداشت از روز جهانی "حق دسترسی به اطلاعات" از سه بهترین ارگان های مستقلی که در راستای اطلاع دهی و ارایه معلومات تلاش نموده اند با توزیع لوح تقدیر از آنان قدر دانی نمود.
وزارت صحت عامه که در راستای ارایه معلومات نظر به درخواست مردم و رسانه ها در بخش های مختلف سکتور صحت و غنی سازی وبسایت این وزارت تلاش نموده است در میان سه بهترین از جمله وزارت های مالیه و انکشاف دهات قرار گرفته و به پاس خدمات اش در این عرصه از سوی مسوولین این کمیسیون مورد تقدیر و تمجید قرار گرفت.
دسترسی به اطلاعات روابط میان مردم و حکومت را تقویت نموده و متضمن یک حکومت خوب میباشد که این کار نیز شفافیت را در سکتور های حکومتی به بار میاورد.