از روز جهانی مبارزه علیه بیماری قلب تجلیل به عمل آمد - وزارت صحت عامه

از روز جهانی مبارزه علیه بیماری قلب تجلیل به عمل آمد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز از روز جهانی مبارزه علیه بیماری قلب به منظور بلند بردن آگاهی عامه در پیوند به عوامل بیماری های قلبی گرامی داشت به عمل آورد.

بیماری قلبی وعایی یک گروپ از اختلالات قلب است که بیشترین عامل مرگ و میر را در جهان تشکیل میدهد، که سالانه بیشتر از 17 ملیون تن در جهان از اثر این بیماری جان های شانرا از دست میدهند و عامل هشتاد درصد این واقعات  حمله قلبی و سکته مغزی میباشند.

دوکتور احمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه بیماری های قلبی را یک چالش صحی خوانده و بر اهمیت گرامی داشت از این روز در راستای بلند بردن آگاهی عامه و کاهش خطرات این بیماری ها تاکید نمود.

همچنان معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، علل عمده بیماری های قلبی را مصرف دخانیات، تنباکو، غذاهای ناسالم، چاقی، عدم فعالیت فزیکی و استفاده الکول دانسته و میگوید که، بیماری های قلبی در افغانستان 14 اعشاریه 3 درصد مرگ و میر بیماری های  غیر ساری را تشکیل میدهند.

وزارت صحت عامه در نظر دارد، نظرسنجی عوامل خطر بیماری های غیر ساری به خصوص بیماری های قلبی را به سطح کشور آغاز نماید، که با استفاده از نتایج آرقام آن وزارت صحت عامه را کمک خواهد نمود تا اقدامات موثری را در پلان های پیشگیری از این بیماری ها  روی دست گیرد.