عرضه خدمات صحی در کشور به رو به بهبود است - وزارت صحت عامه

عرضه خدمات صحی در کشور به رو به بهبود است


وزارت صحت عامه کشور امروز طی یک نشست خبری مشترک با سازمان صحی جهان در پیوند به عرضه خدمات صحی در افغانستان اعلام نمود که عرضه خدمات صحی با کیفیت در این کشور رو به بهبود است.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در پیوند به چالش ها و دستآورد های وزارت صحت عامه در طی سالهای اخیر صحبت نموده گفت:" وارد نمودن ادویه بی کیفیت یک چالش جدی برای سکتور صحت میباشد و وزارت صحت عامه به منظور برطرف نمودن این معضل تا حال جواز 813 شرکت داخلی و 113 شرکت خارجی به دلیل وارد نمودن ادویه بی کیفیت و قاچاق لغو نموده است."
در حال حاضر حدود 13 هزار دواخانه در کشور وجود دارد که کنترل تمام آنها توسط وزارت صحت عامه کار دشوار است. وزیر صحت عامه کشور میگوید که، طرح زنجیرای ساختن دواخانه ها به منظور کنترل هرچه بهتر ادویه فروشان در بازار های کشور به کابینه پیشنهاد گردیده و تحت بررسی قرار دارد،. در این طرح گفته شده که کنترل هر پنجصد دواخانه را تحت نظارت یک زنجیره قرار میگیرد و هر زنجیره در نزد وزارت صحت عامه جوابگو بوده و مسوول تمام تخطی های پنجصد دواخانه اش میباشد.
دوکتور فیروز علاوه نمود که جهت بررسی مراکز صحی خصوصی در پیوند به نحو عرضه خدمات آنان کمیته ی در چوکات این وزارت ایجاد گردیده که تاکنون 125 مرکز صحی خصوصی چگونگی عرضه خدمات آن بررسی نموده است و نیز کار روی آن جریان دارد.
همچنان دوکتور پیپرکورن نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان از بهبود وضعیت عرضه خدمات صحی در افغانستان ابراز خرسندی نموده تاکید نمود، که در حال حاضر عرضه خدمات صحی در افغانستان به مراتب بهبود یافته و در مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش قابل ملاحظه ی به وجود آمده است.
از سوی دیگر نماینده سازمان صحی جهان با اشاره به مطلبی که بخش بی بی پشتو چند روز قبل به نقل از ویب‌سایت سازمان صحی جهان از بدتر شدن وضعیت صحی در افغانستان در صفحه اجتماعی اش به نشر سپرده بود، آنرا یک سوء تفاهم خوانده و اظهار نمود که بخش بی بی سی پشتو این گفته ها را از آرشیف ویب سایت دفتر مرکزی سازمان جهان مربوط به سال 2002 میشود بدست آورده نشر نموده است نه آمار امروزی را.
وزارت صحت عامه طی سالهای اخیر در راستای بهبود عرضه خدمات صحی دستاورد های چشم گیری داشته است. افزایش مراکز صحی در دور ترین نقاط کشور، ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی به منظور جلوگیری از ادویه بی کیفیت در بازارهای کشور و بلند بردن سطح کیفیت ادویه، بلند بردن کیفیت عرضه خدمات شفاخانه ها، معیاری سازی بخش های عاجل شفاخانه ها، ایجاد مراکز صحی جهت تشخیص و تداوی امراض سرطان برای نخستین بار به سطح کشور، ایجاد چندین مراکز تداوی امراض گرده برای نخستین بار در کشور، اعمار فابریکه سیروم سازی و محلولات زرقی به سطح کشور از جمله دستاورد های عمده این وزارت میباشد.