از دستآورد های علمی تیم پیوند گرده تمجید به عمل آمد - وزارت صحت عامه

از دستآورد های علمی تیم پیوند گرده تمجید به عمل آمد


وزارت صحت عامه از دستاورد ها و کارکرد های تیم پیونده گرده یکی از مراکز صحی خصوصی طی محفلی از آنان تقدیر به عمل آورد.
دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور از دستاورد ها و کارکردهای این تیم در راستای عملیات های موفقانه پیوند گرده قدر دانی نموده گفت:" امروز جای خوشی است که ما از پیشرفت طبابت صحبت میکنیم و وزارت صحت عامه در پهلوی کاهش امراض ساری و غیر ساری پیشرفت های دیگری در بخش های مختلف از جمله پیوند گرده و عملیات های قلبی همراه با سکتور حصوصی نیز داشته است."
همچنان وزیر صحت عامه کشور میگوید که، وزارت صحت عامه در تلاش آن است تا مقرره و قانونی را در رابطه به پیوند اعضاء بدن انسان تهیه نماید، تا هرچه بهتر و قانونمندتر کارهای خود را با سکتور خصوصی مشترکا انجام دهد."
در همین حال سید حسین عالمی بلخی وزیر وزارت مهاجرین وعودت کننده گان ازکارکردهای وزارت صحت عامه تقدیر نموده و تاکید ورزید که عملیات های پیوند گرده یک دستآورد بزرگ برای سکتور صحت کشور است.
تیم پیوند گرده شفاخانه خصوصی ملت دراین اواخر بیشتر از هشت عملیات پیوند گرده را موفقانه انجام داده است که این خود یک دستآورد در راستای پیشرفت طبابت در کشور میباشد.