از روز ملی کارکنان صحی جامعه تجلیل به عمل آمد - وزارت صحت عامه

از روز ملی کارکنان صحی جامعه تجلیل به عمل آمد

وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از روز ملی کارکنان صحی جامعه تحت شعار" کارکنان صحی جامعه را که فعالان خط مقدم سیستم صحت اند حمایت و تشویق نمایید" تجلیل به عمل آورد. این مراسم با اشتراک گسترده کارکنان صحی جامعه امروز برگزار گردید تا از کار و فعالیت های رضا کارانه کارکنان صحی جامعه با تفویض تحسین نامه ها و تحایف تقدیر و ستایش به عمل آید.
وزارت صحت عامه، بیش از 30 هزار کارکن صحی جامعه را تربیه نموده و توسط آنان خدمات صحی را به محلات مسکونی، به ویژه به مناطق دور دست کشور توسعه میدهد، تا اتباع کشور از خدمات با کیفیت صحی بهره مند گردند.
در ابتدای این مراسم پیام دوکتور محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرائت گردید که در قسمتی از آن آمده است:" پروگرام صحی مبتنی بر اشتراک جامعه که از سوی کارکنان صحی رضاکار به پیش برده می شوند، در آن نقش مردم و جامعه متبارز است و رهبری دولت افغانستان آن را قویاً حمایت و تقدیر می کند. کارکنان صحی جامعه در راستای کاهش مرگ و میر مادران و اطفال و بلند بردن عرضه خدمات صحی نقش ارزنده دارد."
همچنان دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه از کارکرد های کارکنان صحی جامعه قدر دانی نموده گفت: " کارکنان صحی جامعه رضاکارانی اند که منحیث یک عنصر مهم پروگرام صحی مبتنی بر اشتراک جامعه، خدمات صحی ابتدایی را از طریق پوسته های صحی که اولین قدمه مجموعه خدمات اساسی صحی یا BPHS به شمار میرود، در قرا و قصبات دور دست کشور عرضه میدارند. این خدمات در کاهش میزان مرگ و میر اطفال و مادران، نقش ارزنده را ایفا نموده است".
دوکتور پیکان کارکنان صحی جامعه را پل ارتباطی میان جامعه و سکتور صحت دانسته میگوید که، کارکنان صحی جامعه، بگونه مشخص وظایفی را در راستای ارایه تعلیمات صحی، کمک های اولیه، تداوی امراض معمول، تقویه سیستم رجعت دهی، تعقیب سیستم تداوی توبرکلوز، عرضه خدمات تنظیم خانواده و تطبیق کمپاین های ملی واکسیناسیون انجام میدهند.
در مراسم امروزی شماری از این کارکنان صحی با تفویض تقدیر نامه ها مورد ستایش قرار گرفتند و از آنان خواسته شد تا با دوام وظایف با ارزش خویش در کاهش مشکلات صحی کشور شان سهیم شوند و سیستم صحی کشور را بیشتر نیرومند سازند.