وزارت صحت عامه طی یک کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر در شهر کابل را، را اندازی نمود

وزارت صحت عامه طی یک کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر در شهر کابل، به تعداد ۲۶۰ تن معتادین مواد مخدر بدون سر پناه را از ناحیه ششم شهر کابل ( زیر منطقه پل سوخته) به همکاری نیروی های امنیتی جمع آوری نمود.
این معتادین جمع آوری شده به مرکز ملی ۱۰۰۰ بستر تداوی معتادین ابن سینا انتقال و تحت پوشش تداوی به نسبت هوای سرد و جلوگیری از مرگ و میر آنها قرار گرفتند.
همچنان قرار است فردا به تعداد ۱۰۰ تن دیگر از معتادین مواد مخدر بدون سر پناه از ساحه متذکره نیز جمع آوری و به مرکز نامبرده جهت تداوی انتقال داده شوند.