بخش مراقبت های جدی شفاخانه ولایتی پروان به بهره برداری سپرده شد

دوکتور فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه ج. ا. ا. بخش مراقبت های جدی (ICU) شفاخانه ولایتی پروان که از بودیجه وزارت صحت عامه، مجهز با ادویه و ملزمه های طبی و همچنان وسایل و تجهیزات طبی پیشرفته اعمار شده است، را افتتاح نموده به بهره برداری سپردند.

اعمار، تجهیز و بهسازی شفاخانه های کشور بخشی از تلاش های خستگی ناپذیر رهبری وزارت صحت عامه برای بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی، معیاری سازی و بلند بردن خدمات شفاخانه ی و رسانیدن بهترین نوع خدمات اساسی صحی برای تمامی شهروندان کشور میباشد.