واکسین روتا برای نخستین بار در کشور معرفی گردید کابل - وزارت صحت عامه

واکسین روتا برای نخستین بار در کشور معرفی گردید کابل

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان واکسین روتا را برای نخستین بار در کشور به منظور کاهش اسهالات در نزد اطفال زیر سن یک سال امروز طی مراسمی معرفی نمود.

سروی ها نشان داده است که حدود 55 درصد اسهالات و 36 درصد مرگ و میر اطفال پایینتر از یک سال ناشی از ویروس روتا میباشد. ویروس روتا سالانه سبب مرگ حدود 450000 الی 500000 طفل در جهان میشود که بعد از معرفی واکسین روتا این رقم کاهش یافته است.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در مراسمی معرفی واکسین روتا صحبت نموده گفت:" واکسین روتا بحیث سیزدهمین واکسین علیه اسهالاتیکه عامل آن ویروس روتا میباشد، سر امروز شامل برنامه ملی واکسیناسیون میگردد. این واکسین که در تمام مراکز صحی 34 ولایت توزیع شده است بعد از این مانند سایر واکسینهای شامل در جدول تطبیق واکسین برای اطفال زیر یکسال در سراسر کشور قابل دریافت میباشد. واکسین روتا به‌شکل خوراکی بوده برای و هر طفل دو دوز از طریق دهن در سنین  شش هفتگی و ده هفتگی بطور رایگان تطبیق میشود."

همچنان دوکتور فیروز میگوید که در کنار واکسین روتا، تا کنون در چوکات پروگرام ملی معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، 12 نوع واکسین در مقابل 9 مرض کشندۀ دوران طفولیت (توبرکلوز، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، تیتانوس نوزادان ،زردی سیاه، انفلوانزای نوع ب، سینه بغل و سرخکان) شامل جدول روزمره تطبیق واکسین برای اطفال میباشد، علاوتآ واکسین تیتانوس برای خانمها نیز  شامل برنامه روزمره واکسیناسیون گردیده است.

وزارت صحت عامه از تمام مادران تقاضاء‌ می‌نماید که جهت وقایه اطفال شان در برابر امراض خطرناک و کشنده  دوره طفولیت ،‌تمام واکسین های آنها را به وقت و زمان معین آن تطبیق نمایند تا باشد که اطفال شان  از صحت و زندگی با سعادت مستفید گردند.

ویروس روتا شدیدآ ساری است و توسط مواد غایطۀ شخص مصاب به محیط پراگنده میشود که بعدآ توسط مواد غذایی و آشامیدنی و تماس دستها ویا وسایل آلوده به دهن، داخل عضویت شده در داخل امعا(روده ها) تکثر کرده و پروسۀ جذب را در روده ها اخلال کرده و در نتیجه سبب اسهال میگردد. شستن دستها بعد از رفع حاجت و مراعات نمودن شرایط حفظ الصحه در خوردن و آشامیدن، تطبیق واکسین در وقایه و کاهش واقعات مرض اسهال ویروسی نقش مهمی را بازی میکند.