روز جهانی همبستگی زنان از سوی وزارت صحت عامه تجلیل شد

وزارت صحت عامه از هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان در شاخانه ملالی زیژنتون امروز به پاس خدمات کارکنان صحی قشر زنان در راستای تامین صحت مادران و نوزادان گرامی داشت به عمل آورد.

دوکتور محب الله  ځیر رییس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه ، زنان را به مثابه ی نیمی از پیکر جامعه عنوان کرد گفت که تجلیل از روز جهانی زن، زمینه  را  برای یکپارچه گی، رفاه زنان و تصریح دوباره تعهدات جهت اطمینان از دست رسی به حقوق اساسی و سهم گیری در جریانات سیاسی و اقتصادی مساعد میسازد.

همچنان در جریان این مراسم هیئت رهبری باختر بانک بخش ولادت خانه  شفاخانه ملالی زیژنتون را به ارزش سه صد هزار افغانی وسایل طبی مساعدت نمود.

دوکتور ځیر  به نمایندگی از وزارت صحت عامه از کمک هیئت رهبری باختر بانک تشکری نموده و بیان داشت که باختر همواره سکتور صحت را در راستای خریداری تجهیزات و وسایل طبی همکاری نموده است.

از سوی دیگر عامر خلیل الرحمن رییس عمومی باختر بانک از کارکرد های شفاخانه ملالی زیژنتون قدر دانی نموده و برای آنان وعده همکاری بیشتر نمود.

کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان یکی از اولویت های وزارت صحت عامه میباشد و تلاش می ورزد تا در هماهنگی و مساعی مشترک ارگان های ذیربط و همکاری شرکای صحی افغانستان برای بهتر ساختن و ضعیت صحت باروری در کشور فعالیت های بیشتر را انجام دهد.