تفاهم‌نامه ارزیابی عرضه خدمات صحی در شش ولایت کشور امضاء گردید

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور تفاهم‌نامه ارزیابی عرضه خدمات صحی را در شش ولایت کشور با آقای هربرت سمیت ( (Herbert Smithرییس ماموریت اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا امروز امضاء نمود.

قرار است این ارزیابی در 120 مرکز صحی در ولایت های کابل، کندهار، بلخ، هرات، جلال آباد و کندز با هزینه یک میلیون دالر امریکایی که از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکاUSAID)) پرداخت میگردد راه اندازی گردد.

هدف اساسی این ارزیابی جمع آوری معلومات در مورد موجودیت و کیفیت عرضه خدمات صحی به خصوص تنظیم خانواده، چگونگی عرضه خدمات برای طفل و مادر، ولادت ها و خدمات نوازد، واقعات عاجل و جراحی میباشند.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور عرضه خدمات صحی با کیفیت را یکی از ضروریات مردم در کشور خوانده و تاکید نمود که راه اندازی این ارزیابی سکتور صحت را در جهت شناسایی خلاهای عرضه خدمات صحی، نوع کیفیت آن و رفع خلا های موجود کمک مینماید.

وزیر صحت عامه کشور از همکاری های موسسات های کمک کننده ابراز تشکری نموده و نقش آنان را در راستای بهبود عرضه خدمات صحی با کیفیت در افغاسنتان به خصوص اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا مهم خواند.

همچنان آقای هربرت سمیت رییس ماموریت اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا این ارزیابی را در راستای شناسایی کیفیت عرضه خدمات صحی و موثریت آن بالای مردم مهم تلقی نموده و بر ادامه همکاری هایش در سکتور صحت تاکید نمود.

این ارزیابی طی یک پرسشنامه طرح ریزی شده است که در بخش های موجودیت خدمات صحی  در افغانستان، وسعت خدمات مراقبت های ولادی با معیارات تایید شده جهانی که آیا مریضان و عرضه کننده گان خدمات صحی از این خدمات راضی هستند صورت میگیرد.