سنگ تهداب یک باب شفاخانه نسایی ولادی در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی گذاشته شد

جلالتمآب انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجراییه، محترم دوکتور فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه کشور و محترم انجنیر احسان الله بیات بنیان گذار بنیاد بیات سنگ تهداب یک باب شفاخانه نسایی ولادی را در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی گذاشتند.

این شفاخانه در چهار طبقه به ظرفیت صد بستر در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در بخش های تداوی واقعات ولادی نسایی و نوزاد، تشخیصیه، چشم، بانک خون، گوش و گلو،رادیوگرافی و کلینیک تحقیقاتی برای امراض سرطان به کمک مالی بیناد بیات ، اعمار میگردد.

محترم انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجراییه از آقای احسان الله بیات در راستای ایجاد این مرکز صحی ابراز تشکر نموده و اظهار نمود که آقای بیات در پهلوی کمک هایش که از طریق بنیاد بیات صورت میگیرد، زمینه کار را برای مردم از طریق سرمایه گذاری هایش در کشور نیز فراهم نموده است که این کار وی نه تنها اشتغال زایی را بیشتر میسازد بلکه دیگر تاجران داخلی و خارجی را نیز برای سرمایه گذاری در کشور تشویق میکند.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، به نمایندگی از مردم از همکاری مالی بنیاد بیات در راستای اعمار این شفاخانه ابراز قدردانی نموده و اظهار نمود که بنیاد بیات همواره سکتور صحت را در عرصه اعمار شفاخانه ها، کلینیک ها، تجهیزات و وسایل طبی همکاری نموده است.

دوکتور فیروز  اعمار این شفاخانه را در راستای بهبود عرضه خدمات صحی به خصوص کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان موثر تلقی نموده گفت:" این شفاخانه تخصصی به شکل اساسی، معیاری، و مجهز با وسایل طبی پیشرفته اعمار میگردد، که واقعات پیچیده ولادی، چشم، گوش، گلو به شیوه مدرن در آن تداوی میگردد. چنانچه تاحال مراکز صحی خانم ها و اطفال به شکل جداگانه بوده و با اعمار این شفاخانه برای نخستین بار خواهد بود تداوی مادران و اطفال در یک مرکز صحی صورت میگیرد."

همچنان دوکتور فیروز تاکید نمود که وزارت صحت عامه تلاش دارد تا زمینه تداوی امراض پیچیده را برای کسانیکه جهت تداوی در خارج از کشور میروند فراهم نماید که ایجاد مرکز جراحی اعصاب در شفاخانه شیخ زاید یکی از نمونه  این تلاش ها میباشد.

از سوی دیگر انجنیر احسان الله بیات اعمار این شفاخانه را یک نیاز مبرم خانم ها و اطفال دانسته گفت که این شفاخانه خدمات تداوی را برای مادرانی که با خطرات ولادت های اختلاطی مواجه اند ارایه خواهد نمود و بنیاد بیات از بدو تاسیس اش تاحال 13 باب مرکز صحی را در نقاط مختلف کشور به منظور دسترسی مردم به عرضه خدمات صحی اعمار نموده است، همچنان شماری از شفاخانه های کشور را از لحاظ وسایل طبی تجهیز نموده است.

انکشاف زیر بناهای صحی و کاهش مرگ و میر مادران و اطفال یکی از اولویت های عمده وزارت صحت عامه میباشد که در این راستا تلاش ها جریان دارد.