وزارت مالیه و بانک جهانی سه قرارداد کمک بلاعوض به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر آمریکایی را به منظور تقویت اقتصادی و بهتر شدن خدمات صحی در افغانستان به امضا رسانیدند

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه سه قرارداد کمک بلاعوض به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر آمریکایی را در حضور محترم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترمه ایتل سنهاوسر، سرپرست معاونیت بانک جهانی برای آسیای جنوبی  با محترم شوبهام چودری، رئیس بانک جهانی در افغانستان، به امضا رسانیدند

  از مجموع این بستۀ 691 میلیون دالر کمک بلاعوض، 600 میلیون دالر برای پروژه صحتمندی افغانستان جهت ارتقاء و کیفیت خدمات صحی، تغذی و تنظیم خانواده در سراسر این کشوراختصاص داده شده.