برای نخستین بار ظرفیت های وقایه و عرضه خدمات صحی برای امراض سرطان در کشور ارزیابی گردید

سازمان صحی جهان و بخش پروگرام عمل (PACT) آژانس اتومی جهانی اولین ارزیابی ظرفیت های وقایه و خدمات صحی سرطان را از تاریخ 6-10 می 2018 با حضور داشت هیات ارزیابی کننده که متشکل از متخصصین بین الملی در عرصه وقایه ، تشخیص ، تداوی و جمع آوری معلومات ارقام سرطانی از سازمان صحی جهان، آژانس اتومی جهانی و آژانس بین الملی تحقیقات سرطانی میباشند، انجام داده است.

هداف از این ارزیابی عبارت از معلوم نمودن ظرفیتها و ضروریات برنامه ملی کنترول سرطان در پلان گذاری ، وقایه، تشخیص مقدم، تشخیص و تداوی، مراقبت های حمایوی، معلومات سرطان و ثبت ارقام آن، تعلیم و تحصیل در عرصه سرطانها و نقش جامعه مدنی درین راستا میباشد.
هیات متذکره بیش از 20 مرکز عرضه خدمات صحی و ارگان های ذیربط عمدتاً از مراکز صحی ابتدائی، ثانوی و تخصصی وزارت صحت عامه ،شفاخانه ها، لابراتوار های پتالوژی در سکتور خصوصی و موسسات تعلیمی و تحصیلی و از تطبیق موثر برنامه طب شعاعی در سطح کشور دیدن نمودند.
این هیات با بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتماب بی بی گل رونا غنی نیز ملاقات نمودند که ایشان با ابراز سپاس از هیات محترم فرمودند:" تشخیص و تداوی امراض سرطانی یک نیاز مبرم مردم افغانستان میباشد، چنانچه در حال حاضر، در کشور سرطان یک حکم اعدام برای افراد مبتلایان به این مرض محسوب میگردد، در حالیکه عام ترین سرطان ها در افغانستان مثل سرطان ثدیه و بعضی دیگر سرطانها که اطفال به آن مبتلا هستند در صورت تشخیص به موقع قابل معالجه میباشند."
در همین حال جلالتماب دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور از این هیات در راستای راه اندازی این ارزیابی ابراز تشکر نموده گفت:" امراض غیر ساری مانند امراض قلبی وعایی، شکر و سرطان یک پدیده جدید در دنیا به خصوص در افغانستان است و متاسفانه افغانستان به منظور محار نمودن آن بنا بر کمبود ظرفیت ها، منابع مالی و مشکلات امنیتی آمادگی لازم را ندارد و یافته های این ارزیابی وزارت صحت عامه را در رابطه به مشکلات موجود در روشنائی قرار میدهد و به علت کمبود منابع در سکتور صحت مهم است که این هیات مطابق شرایط افغانستان گامهای استراتیژیک را در رابطه به وقایه، تشخیص مقدم، تداوی و جمع آوری ارقام و معلومات امراض سرطانی اولیت بندی نمایند. وزارت صحت عامه منتظر دریافت و سفارشات هیات محترم این ارزیابی میباشند و متعهد است که سفارشات این هیات را در محدوده منابع دست داشته عملی نماید."
همچنان داکتر ریچارد پیپرکارن رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان با تاکید بر اهمیت این ارزیابی گفت:" این ارزیابی در یک موقع بسیار مناسب صورت گرفت که وزارت صحت عامه بسته های عرضه خدمات صحی را بازنگری مینماید که با توجه به تحمل موج از بیماری ها در افغانستان بسیار مهم است که فعالیت های عملی در رابطه به صرفه جوئی در مصارف به منظور وقایه، تشخیص و تداوی در بسته های عرضه خدمات صحی صورت گیرد."
در کنار آن سازمان صحی جهان و آژانس اتومی جهانی تعهد نمودند در جهت تهیه و عملی نمودن پلان استراتیژیک که باعث بهبود در وقایه، تشخیص و تداوی امراض سرطانی در افغانستان گردد وزارت صحت عامه را همکاری می نمایند.

برای نخستین بار ظرفیت های وقایه و عرضه خدمات صحی برای امراض سرطان در کشور ارزیابی گردید

سازمان صحی جهان و بخش پروگرام عمل (PACT) آژانس اتومی جهانی اولین ارزیابی ظرفیت های وقایه و خدمات صحی سرطان را از تاریخ 6-10 می 2018 با حضور داشت هیات ارزیابی کننده که متشکل از متخصصین بین الملی در عرصه وقایه ، تشخیص ، تداوی و جمع آوری معلومات ارقام سرطانی از سازمان صحی جهان، آژانس اتومی جهانی و آژانس بین الملی تحقیقات سرطانی میباشند، انجام داده است.
هداف از این ارزیابی عبارت از معلوم نمودن ظرفیتها و ضروریات برنامه ملی کنترول سرطان در پلان گذاری ، وقایه، تشخیص مقدم، تشخیص و تداوی، مراقبت های حمایوی، معلومات سرطان و ثبت ارقام آن، تعلیم و تحصیل در عرصه سرطانها و نقش جامعه مدنی درین راستا میباشد.
هیات متذکره بیش از 20 مرکز عرضه خدمات صحی و ارگان های ذیربط عمدتاً از مراکز صحی ابتدائی، ثانوی و تخصصی وزارت صحت عامه ،شفاخانه ها، لابراتوار های پتالوژی در سکتور خصوصی و موسسات تعلیمی و تحصیلی و از تطبیق موثر برنامه طب شعاعی در سطح کشور دیدن نمودند.
این هیات با بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتماب بی بی گل رونا غنی نیز ملاقات نمودند که ایشان با ابراز سپاس از هیات محترم فرمودند:" تشخیص و تداوی امراض سرطانی یک نیاز مبرم مردم افغانستان میباشد، چنانچه در حال حاضر، در کشور سرطان یک حکم اعدام برای افراد مبتلایان به این مرض محسوب میگردد، در حالیکه عام ترین سرطان ها در افغانستان مثل سرطان ثدیه و بعضی دیگر سرطانها که اطفال به آن مبتلا هستند در صورت تشخیص به موقع قابل معالجه میباشند."
در همین حال جلالتماب دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور از این هیات در راستای راه اندازی این ارزیابی ابراز تشکر نموده گفت:" امراض غیر ساری مانند امراض قلبی وعایی، شکر و سرطان یک پدیده جدید در دنیا به خصوص در افغانستان است و متاسفانه افغانستان به منظور محار نمودن آن بنا بر کمبود ظرفیت ها، منابع مالی و مشکلات امنیتی آمادگی لازم را ندارد و یافته های این ارزیابی وزارت صحت عامه را در رابطه به مشکلات موجود در روشنائی قرار میدهد و به علت کمبود منابع در سکتور صحت مهم است که این هیات مطابق شرایط افغانستان گامهای استراتیژیک را در رابطه به وقایه، تشخیص مقدم، تداوی و جمع آوری ارقام و معلومات امراض سرطانی اولیت بندی نمایند. وزارت صحت عامه منتظر دریافت و سفارشات هیات محترم این ارزیابی میباشند و متعهد است که سفارشات این هیات را در محدوده منابع دست داشته عملی نماید."
همچنان داکتر ریچارد پیپرکارن رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان با تاکید بر اهمیت این ارزیابی گفت:" این ارزیابی در یک موقع بسیار مناسب صورت گرفت که وزارت صحت عامه بسته های عرضه خدمات صحی را بازنگری مینماید که با توجه به تحمل موج از بیماری ها در افغانستان بسیار مهم است که فعالیت های عملی در رابطه به صرفه جوئی در مصارف به منظور وقایه، تشخیص و تداوی در بسته های عرضه خدمات صحی صورت گیرد."
در کنار آن سازمان صحی جهان و آژانس اتومی جهانی تعهد نمودند در جهت تهیه و عملی نمودن پلان استراتیژیک که باعث بهبود در وقایه، تشخیص و تداوی امراض سرطانی در افغانستان گردد وزارت صحت عامه را همکاری می نمایند.