از روز جهانی قابله ها گرامی داشت به عمل آمد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با انجمن قابله های افغان از روز جهانی قابله ها درحالی تجلیل نمود که پیشرفت های عمیق و بنیادی در راستای توسعه تربیه قابله ها به میان آمده است.

وزارت صحت عامه با وصف اینکه طی چند سال اخیر توانسته است پروگرام های قابلگی و آموزش تربیه قابلگی را راه اندازی نماید تا در مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور کاهش قابل ملاحظه به عمل آید ولی با آنهم کمبود قابله های مسلکی در کشور بخصوص در ولایات محسوس است.

این وزارت با همكاري جامعه جهاني توانسته است تا اكنون نزدیک به هفت هزار قابله را آموزش دهد و براي خدمت به سراسر كشور اعزام كند و حدود بیست هزار تن تاکنون از انستيتيوت ها و مکاتب تعلیمات قابله گي فارغ نیز گردیده اند.
در این مراسم جلالتمآب بی بی گل رولاغنی بانو اول کشور طی پیامی روز جهانی قابله ها را برای تمام قابله های کشور تبریک گفته و نقش آنان را در جهت بهبود وضعیت صحی مادران و نوزادان ارزنده عنوان نمود.
داکتر زلیخا انوری رییس صحت باوری وزارت صحت عامه، نقش قابله ها را در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان نهایت مهم عنوان نموده اظهار داشت که طی ده سال اخیرکاهش قابل ملاحظه در مرگ و میرمادران و نوزدان از سبب افزاش خدمات قابلگی و دسترسی مادران به خدمات صحی، به عمل آمده است. 
رییس صحت باروری تصریح کرد که، قابله های تعلیم یافته مطابق معیارات بین المللی میتوانند 87 در صد مراقبت های اساسی مورد نیاز را برای مادران و نوزاد ارایه نمایند، و نقش کلیدی را در جهت نایل شدن به اهداف انکشافی پایدار به منظور کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و مطمئن شدن از دسترسی همگانی به خدمات صحی، ایفاء مینمایند. 
وزارت صحت عامه متعهد بر حمایت جدی از ایجاد شورای عالی قانونی قابلگی و نرسنگ، فراهم نمودن فرصت ها برای توسعه و ارتقای علمی و مسلک قابلگی، پشتیبانی از اجرای موثر خدمات قابلگی، توسعه و تصویب خط مشی و استراتیژی برای خدمات قابلگی در کشور، میباشد.
قابل ذکر است که مکاتب قابله گی جامعه در 34 ولایت کشور فعال اند و سکتور صحت کشور در تلاش است تا تعداد قابله های مسلکی را به منظور فراهم نمودن خدمات ولادی مصئون در دورترین نقاط کشور افزایش دهد.

از روز جهانی قابله ها گرامی داشت به عمل آمد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با انجمن قابله های افغان از روز جهانی قابله ها درحالی تجلیل نمود که پیشرفت های عمیق و بنیادی در راستای توسعه تربیه قابله ها به میان آمده است.
وزارت صحت عامه با وصف اینکه طی چند سال اخیر توانسته است پروگرام های قابلگی و آموزش تربیه قابلگی را راه اندازی نماید تا در مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور کاهش قابل ملاحظه به عمل آید ولی با آنهم کمبود قابله های مسلکی در کشور بخصوص در ولایات محسوس است.

این وزارت با همكاري جامعه جهاني توانسته است تا اكنون نزدیک به هفت هزار قابله را آموزش دهد و براي خدمت به سراسر كشور اعزام كند و حدود بیست هزار تن تاکنون از انستيتيوت ها و مکاتب تعلیمات قابله گي فارغ نیز گردیده اند.
در این مراسم جلالتمآب بی بی گل رولاغنی بانو اول کشور طی پیامی روز جهانی قابله ها را برای تمام قابله های کشور تبریک گفته و نقش آنان را در جهت بهبود وضعیت صحی مادران و نوزادان ارزنده عنوان نمود.
داکتر زلیخا انوری رییس صحت باوری وزارت صحت عامه، نقش قابله ها را در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان نهایت مهم عنوان نموده اظهار داشت که طی ده سال اخیرکاهش قابل ملاحظه در مرگ و میرمادران و نوزدان از سبب افزاش خدمات قابلگی و دسترسی مادران به خدمات صحی، به عمل آمده است. 
رییس صحت باروری تصریح کرد که، قابله های تعلیم یافته مطابق معیارات بین المللی میتوانند 87 در صد مراقبت های اساسی مورد نیاز را برای مادران و نوزاد ارایه نمایند، و نقش کلیدی را در جهت نایل شدن به اهداف انکشافی پایدار به منظور کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و مطمئن شدن از دسترسی همگانی به خدمات صحی، ایفاء مینمایند. 
وزارت صحت عامه متعهد بر حمایت جدی از ایجاد شورای عالی قانونی قابلگی و نرسنگ، فراهم نمودن فرصت ها برای توسعه و ارتقای علمی و مسلک قابلگی، پشتیبانی از اجرای موثر خدمات قابلگی، توسعه و تصویب خط مشی و استراتیژی برای خدمات قابلگی در کشور، میباشد.
قابل ذکر است که مکاتب قابله گی جامعه در 34 ولایت کشور فعال اند و سکتور صحت کشور در تلاش است تا تعداد قابله های مسلکی را به منظور فراهم نمودن خدمات ولادی مصئون در دورترین نقاط کشور افزایش دهد.