روند درمان بیماری زردی نوع C برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد

وزارت صحت عامه کشور، برای نخستین بار روند درمان بیماری زردی نوع C را که در میان مردم بنام زردی سیاه معروف است به منظور مبارزه علیه این بیماری با راه اندازی نشستی آغاز کرد.

زردی سیاه یک بیماری ساری و خطرناک است.علایم این بیماری ممکن تا سالها در نزد افراد بروز نکند. این بیماری از جمله هفتمین علت مرگ و میر در جهان محسوب میگردد و سالانه جان حدود یک ونیم ملیون انسان را می‌گیرد، که تقریبا علت نیمی از این مرگ و میر به سبب ویروس زردی نوع B و C میباشند.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور آغاز روند درمان زردی نو C را یک گام مثبت در جهت کاهش این بیماری در کشور دانسته و می‌گوید که وزارت صحت عامه، تصیم اتخاذ کرد تا تداوی این بیماری را در کشور آغاز کند و در مرحله نخست قرار است در شش زون کشور حدود 20 هزار افرادی‌که معروض به خطر بلند این بیماری قرار دارند به خصوص معتادان مواد مخدر زرقی، زندانیان و کسانیکه مبتلا به بیماری ایدز می‌باشند تحت تداوی قرار گیرند.

وزیر صحت عامه کشور اظهار نمود که سرحدات باز، مهاجرت ها به کشور های همسایه به خصوص پاکستان و ایران که واقعات بلند هیپاتیت(زردی) B و C را دارا میباشند، یکی از علت های مهم شیوع این بیماری در افغانستان میباشد.

دوکتور فیروز میگوید: بلند بردن سطح آگاهی مردم، تهیه واکسین زردی نوع B برای افرادیکه معروض به خطر می‌باشند، و توزیع سرنج برای معتادان زرقی راه های دیگری برای جلوگیری از شیوع این بیماری میباشند.

ویروس های زردی نوع B و C از جمله ویروسی است که از طریق خون، تماس جنسی و استفاده از سرنج های آلوده از یک شخص به شخص دیگر منتقل می‌کند .

قابل ذکر است که افرادی که مصاب به ویروس اچ آی وی (HIV) اند بیشتر در معرض مبتلا شدن به بیماری زردی نوع B و C قرار دارند.
وزارت صحت عامه مصمم است که با تطبیق راهبرد این وزارت، بیماری زردی را تا سال 2030 در افغانستان ریشه کن کند.

روند درمان بیماری زردی نوع C برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد

وزارت صحت عامه کشور، برای نخستین بار روند درمان بیماری زردی نوع C را که در میان مردم بنام زردی سیاه معروف است به منظور مبارزه علیه این بیماری با راه اندازی نشستی آغاز کرد.

زردی سیاه یک بیماری ساری و خطرناک است.علایم این بیماری ممکن تا سالها در نزد افراد بروز نکند. این بیماری از جمله هفتمین علت مرگ و میر در جهان محسوب میگردد و سالانه جان حدود یک ونیم ملیون انسان را می‌گیرد، که تقریبا علت نیمی از این مرگ و میر به سبب ویروس زردی نوع B و C میباشند.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور آغاز روند درمان زردی نو C را یک گام مثبت در جهت کاهش این بیماری در کشور دانسته و می‌گوید که وزارت صحت عامه، تصیم اتخاذ کرد تا تداوی این بیماری را در کشور آغاز کند و در مرحله نخست قرار است در شش زون کشور حدود 20 هزار افرادی‌که معروض به خطر بلند این بیماری قرار دارند به خصوص معتادان مواد مخدر زرقی، زندانیان و کسانیکه مبتلا به بیماری ایدز می‌باشند تحت تداوی قرار گیرند.

وزیر صحت عامه کشور اظهار نمود که سرحدات باز، مهاجرت ها به کشور های همسایه به خصوص پاکستان و ایران که واقعات بلند هیپاتیت(زردی) B و C را دارا میباشند، یکی از علت های مهم شیوع این بیماری در افغانستان میباشد.

دوکتور فیروز میگوید: بلند بردن سطح آگاهی مردم، تهیه واکسین زردی نوع B برای افرادیکه معروض به خطر می‌باشند، و توزیع سرنج برای معتادان زرقی راه های دیگری برای جلوگیری از شیوع این بیماری میباشند.

ویروس های زردی نوع B و C از جمله ویروسی است که از طریق خون، تماس جنسی و استفاده از سرنج های آلوده از یک شخص به شخص دیگر منتقل می‌کند .

قابل ذکر است که افرادی که مصاب به ویروس اچ آی وی (HIV) اند بیشتر در معرض مبتلا شدن به بیماری زردی نوع B و C قرار دارند.
وزارت صحت عامه مصمم است که با تطبیق راهبرد این وزارت، بیماری زردی را تا سال 2030 در افغانستان ریشه کن کند.