گشایش بخش جراحی عاجل شفاخانۀ دولتی ولایت کاپیسا

دکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور، روز شنبه نهم سرطان در سفرکاری که به ولایت کاپیسا داشت، همراه با عبداللطیف مراد والی ولایت کاپیسا، رییسان صحت عامۀ ولایت‌های پروان و کاپیسا بخش جراحی عاجل شفاخانۀ دولتی ولایت کاپیسا را با قطع نوار گشود و این بخش به بهره برداری رسید.

قابل یاد دهانی است که شفاخانۀ دولتی کاپیسا به نام شفاخانۀ « شهید عبدالصبور فرید» نام‌گذاری شده است.
محمد شعیب دانش رییس صحت‌عامۀ ولایت کاپیسا گفت: هم اکنون ما در امر ارائه خدمات صحی با مشکلاتی رو به رو هستیم. این شفاخانۀ دولتی بیست بستر دارد که برای بیمارانی که به شفاخانه می آیند بسنده نیست. از همین روی ما بیماران را حتا در دهلیزهای شفاخانه جا به جا کرده ایم تا خدمات صحی برای شان ارائه شود.
او گفت: مردم انتظار دارند تا کار ساختمان شفاخانۀ دوصد بیشتر هرچه زود تر تمام شود که در آن صورت ارائۀ خدمات صحی در این ولایت می تواند توسعه یابد.
قابل یادکرد است که ریاست صحت عامۀ ولایت کاپیسا، برای تامین سهولت‌های کاری برای مرکزهای صحی این ولایت به ارزش هفت ملیون افغانی سامان افزار و وسایل کاری را در ذخیره‌گاه بزرگی جا به جا کرده است.
وزیر صحت عامه از این ذخیره‌گاه سامان وسایل کاری صحی دیدن کرده و به مسوُوولان هدایت داد تا در امر نگهداری و توزیع درست مناسب آن با مسوُولیت بیشتری برخورد داشته باشند.

دکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور، روز شنبه نهم سرطان در سفرکاری که به ولایت کاپیسا داشت، همراه با عبداللطیف مراد والی ولایت کاپیسا، رییسان صحت عامۀ ولایت‌های پروان و کاپیسا بخش جراحی عاجل شفاخانۀ دولتی ولایت کاپیسا را با قطع نوار گشود و این بخش به بهره برداری رسید.
قابل یاد دهانی است که شفاخانۀ دولتی کاپیسا به نام شفاخانۀ « شهید عبدالصبور فرید» نام‌گذاری شده است.
محمد شعیب دانش رییس صحت‌عامۀ ولایت کاپیسا گفت: هم اکنون ما در امر ارائه خدمات صحی با مشکلاتی رو به رو هستیم. این شفاخانۀ دولتی بیست بستر دارد که برای بیمارانی که به شفاخانه می آیند بسنده نیست. از همین روی ما بیماران را حتا در دهلیزهای شفاخانه جا به جا کرده ایم تا خدمات صحی برای شان ارائه شود.
او گفت: مردم انتظار دارند تا کار ساختمان شفاخانۀ دوصد بیشتر هرچه زود تر تمام شود که در آن صورت ارائۀ خدمات صحی در این ولایت می تواند توسعه یابد.
قابل یادکرد است که ریاست صحت عامۀ ولایت کاپیسا، برای تامین سهولت‌های کاری برای مرکزهای صحی این ولایت به ارزش هفت ملیون افغانی سامان افزار و وسایل کاری را در ذخیره‌گاه بزرگی جا به جا کرده است.
وزیر صحت عامه از این ذخیره‌گاه سامان وسایل کاری صحی دیدن کرده و به مسوُوولان هدایت داد تا در امر نگهداری و توزیع درست مناسب آن با مسوُولیت بیشتری برخورد داشته باشند.