از روز جهانی اهدای خون گرامی داشت به عمل آمد

وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، از روز جهانی اهدای خون به هدف بلند بردن سطح آگاهی مردم در پیوند به گسترش فرهنگ اهدای خون و تقدیر از اهدا کننده‌گان رضاکار خون ، گرامی داشت به عمل آورد. 

در نشستی که امروز دهم سرطان سال جاری خورشیدی به همین مناسب در بانک خون مرکزی در شهر کابل راه اندازی شده بود، دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در سخن‌رانی خود گفت: سهم گیری شهروندان در ترویج و گسترش فرهنگ اهدای خون یک امرمهم و حیاتی می‌باشد. برای آن که خون سالم سرچشمۀ زنده‌گی است و انسان می‌تواند با اهدای خود زنده‌گی انسان دیگری را نجات دهد.
او در ادامه گفت: امروزه دانش طب به پیشرفت زیادی دست یافته است؛ اما باوجود این پی‌رفت هنوز بشرموفق نشده است تا جاگزینی برای خون بسازد. 
تنها انسان‌های نیکوکار و سخاوتمند اند که با دادن خود خود زنده‌گی انسان دیگری را نجات می‌دهند.
دوکتور نعیم در ادامۀ سخنان خود گفت: تأمین خون و مشتقات سالم آن را یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌های خون در کشور است. همان گونه که گفته شد وقتی مادۀ دیگری نمی تواند جاگزین خون شود، پس اهداء کننده‌گان خون اند که بانک‌های خون را به اهداف شان‌می‌رسانند. چنین است که ما نیاز داریم تا میزان آگاهی مردم را در این امر انسانی بالا ببریم.
او اضافه کرد که وزارت صحت عامه در یک سال گذشته با راه اندازی 228 کمپاین جمع آوری خون در شهر کابل، به خصوص در ادارات داخلی و بین المللی توانسته است مقدار 179813 یونت خون را جمع آوری و برای نیازمندان توزیع کند.
داود الطاف که به نماینده‌گی از سازمان صحی جهان در این نشست سخن‌رانی می‌کرد در بخشی از سخنان خود گفت: اهدای خون یک فرهنگ خوب و حیاتی است و سازمان صحی جهان بانک‌های خون وزارت صحت را از چند سال بدینسو در بخش های تجهیزات، راه اندازی برنامه های آموزشی برای کارمندان بانک خون و معرفی معیارهای بانک خون همکاری می‌کند.
او اضافه کرد که خون دادن، نه تنها به صحت انسان زیان نمی‌رساند؛ بلکه سودمندی‌هایی صحی نیزدارد، چنان که پژوهش‌ها نشان داده است، افرادی‌که خون اهدای می‌کنند کمتر به امراض قلبی دچار میشوند و اهدای خون باعث شادابی و اکسیجن رسانی بهتر نیزمی گردد. به همین‌گونه اهدای خون، نظام خون سازى بدن را بيشتر فعال می‌سازد، در تصفيۀ خون، با جگر و گرده‌ها کمک مى کند و مقدار خون اخذ شده را دوباره جبران مى کند. 
بدن یک انسان سالم از نیروی دوباره خون را در کمترین زمان برخوردار است. چنان که هر مرد که بدن سالمی داشته باشد می‌تواند در هرسه ماه و هر خانم در مدت هرچهار ماه خون اهدا کنند. اشخاصى‌که از نگاه جسمى و روحى سالم اند و سن شان کمتر از ١٨سال و بلند تر از ٦٠ سال نباشد؛ در صورتی که وزن بدن شان بالاتر از ٥٠ کيلوگرام باشد و مبتلا به کم خونى نباشد، مى تواند خون بدهند.
به این نکته توجه داشته باشیم، خون که در رگ‌های بدن ما جاری ، نیروی زنده‌گی ماست در عین زمان ما با اهدای خون می‌توانیم کسی را که در یک قدمی مرگ قرار داشته باشد نیز زنده‌گی ببخشیم!

از روز جهانی اهداء خون گرامی داشت به عمل آمد
کابل،10 سرطان سال روان

وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، از روز جهانی اهدای خون به هدف بلند بردن سطح آگاهی مردم در پیوند به گسترش فرهنگ اهدای خون و تقدیر از اهدا کننده‌گان رضاکار خون ، گرامی داشت به عمل آورد. 
در نشستی که امروز دهم سرطان سال جاری خورشیدی به همین مناسب در بانک خون مرکزی در شهر کابل راه اندازی شده بود، دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در سخن‌رانی خود گفت: سهم گیری شهروندان در ترویج و گسترش فرهنگ اهدای خون یک امرمهم و حیاتی می‌باشد. برای آن که خون سالم سرچشمۀ زنده‌گی است و انسان می‌تواند با اهدای خود زنده‌گی انسان دیگری را نجات دهد.
او در ادامه گفت: امروزه دانش طب به پیشرفت زیادی دست یافته است؛ اما باوجود این پی‌رفت هنوز بشرموفق نشده است تا جاگزینی برای خون بسازد. 
تنها انسان‌های نیکوکار و سخاوتمند اند که با دادن خود خود زنده‌گی انسان دیگری را نجات می‌دهند.
دوکتور نعیم در ادامۀ سخنان خود گفت: تأمین خون و مشتقات سالم آن را یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌های خون در کشور است. همان گونه که گفته شد وقتی مادۀ دیگری نمی تواند جاگزین خون شود، پس اهداء کننده‌گان خون اند که بانک‌های خون را به اهداف شان‌می‌رسانند. چنین است که ما نیاز داریم تا میزان آگاهی مردم را در این امر انسانی بالا ببریم.
او اضافه کرد که وزارت صحت عامه در یک سال گذشته با راه اندازی 228 کمپاین جمع آوری خون در شهر کابل، به خصوص در ادارات داخلی و بین المللی توانسته است مقدار 179813 یونت خون را جمع آوری و برای نیازمندان توزیع کند.
داود الطاف که به نماینده‌گی از سازمان صحی جهان در این نشست سخن‌رانی می‌کرد در بخشی از سخنان خود گفت: اهدای خون یک فرهنگ خوب و حیاتی است و سازمان صحی جهان بانک‌های خون وزارت صحت را از چند سال بدینسو در بخش های تجهیزات، راه اندازی برنامه های آموزشی برای کارمندان بانک خون و معرفی معیارهای بانک خون همکاری می‌کند.
او اضافه کرد که خون دادن، نه تنها به صحت انسان زیان نمی‌رساند؛ بلکه سودمندی‌هایی صحی نیزدارد، چنان که پژوهش‌ها نشان داده است، افرادی‌که خون اهدای می‌کنند کمتر به امراض قلبی دچار میشوند و اهدای خون باعث شادابی و اکسیجن رسانی بهتر نیزمی گردد. به همین‌گونه اهدای خون، نظام خون سازى بدن را بيشتر فعال می‌سازد، در تصفيۀ خون، با جگر و گرده‌ها کمک مى کند و مقدار خون اخذ شده را دوباره جبران مى کند. 
بدن یک انسان سالم از نیروی دوباره خون را در کمترین زمان برخوردار است. چنان که هر مرد که بدن سالمی داشته باشد می‌تواند در هرسه ماه و هر خانم در مدت هرچهار ماه خون اهدا کنند. اشخاصى‌که از نگاه جسمى و روحى سالم اند و سن شان کمتر از ١٨سال و بلند تر از ٦٠ سال نباشد؛ در صورتی که وزن بدن شان بالاتر از ٥٠ کيلوگرام باشد و مبتلا به کم خونى نباشد، مى تواند خون بدهند.
به این نکته توجه داشته باشیم، خون که در رگ‌های بدن ما جاری ، نیروی زنده‌گی ماست در عین زمان ما با اهدای خون می‌توانیم کسی را که در یک قدمی مرگ قرار داشته باشد نیز زنده‌گی ببخشیم!