دیدار وزیر صحت عامه از شفاخانۀ درمان معتادان ولایت کاپیسا

دکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحتعامۀ به روز شنبه نهم سرطان سال جاری خورشیدی از شفاخانۀ معتادان ولایت کاپیسا دیدار کرد.


در این دیدار وزیر صحت‌عامه را والی ولایت کاپیسا عبداللطیف مراد، رییس شورای ولایتی کاپیسا و مسُوول بخش کاهش کاهش تقاضای مواد مخدر همراهی میکردند.
وزیر صحت‌عامه به اتاق‌های معتادان رفته وبا آنها گفت و گو کرد. او به معتادان یاد آوری کرد که باید با طبیبان شفاخانه همکاری کنند، او به معتادان گفت: بزرگ‌ترین داروی که شما را درمان می‌کند و از چنگال اعتیاد رهایی می‌بخشد، همان تصمیم خود شماست. شما باید تصمیم بگیرید که مواد مخدر را رها می‌کنید و دیگر نمی خواهید به مواد مخدر رجوع کنید. اگر شما چنین تصمیمی نداشته باشید، ممکن نیست که از چنگ اعتیاد نجات پیدا کنید. 
او همچنان برای معتادان تاکید کرد: از فرصتی که برای تان به دست آمده استفاده کنید. این فرصت را از دست ندهید. 
شفاخانۀ معتادان ولایت کاپیسا به سال 1392 خورشیدی پایه گذاری شد. در آغاز 20 بستر داشت؛ اما نظر به نیازمندی که وجود داشت این شفاخانه به سال 1393 به 50 بستر گسترش یافت.
این شفاخانه همه ساله هشت دور معتادان را درمان می کند که در هر دور 50 معتاد در مان می‌شود.
هم اکنون در سراسر کشور 150 شفاخانۀ درمان معتادان در چارچوب وزارت صحت عامه فعالیت دارد.

دیدار وزیر صحت عامه از شفاخانۀ درمان معتان ولایت کاپیسا

دکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحتعامۀ به روز شنبه نهم سرطان سال جاری خورشیدی از شفاخانۀ معتادان ولایت کاپیسا دیدار کرد.
در این دیدار وزیر صحت‌عامه را والی ولایت کاپیسا عبداللطیف مراد، رییس شورای ولایتی کاپیسا و مسُوول بخش کاهش کاهش تقاضای مواد مخدر همراهی میکردند.
وزیر صحت‌عامه به اتاق‌های معتادان رفته وبا آنها گفت و گو کرد. او به معتادان یاد آوری کرد که باید با طبیبان شفاخانه همکاری کنند، او به معتادان گفت: بزرگ‌ترین داروی که شما را درمان می‌کند و از چنگال اعتیاد رهایی می‌بخشد، همان تصمیم خود شماست. شما باید تصمیم بگیرید که مواد مخدر را رها می‌کنید و دیگر نمی خواهید به مواد مخدر رجوع کنید. اگر شما چنین تصمیمی نداشته باشید، ممکن نیست که از چنگ اعتیاد نجات پیدا کنید. 
او همچنان برای معتادان تاکید کرد: از فرصتی که برای تان به دست آمده استفاده کنید. این فرصت را از دست ندهید. 
شفاخانۀ معتادان ولایت کاپیسا به سال 1392 خورشیدی پایه گذاری شد. در آغاز 20 بستر داشت؛ اما نظر به نیازمندی که وجود داشت این شفاخانه به سال 1393 به 50 بستر گسترش یافت.
این شفاخانه همه ساله هشت دور معتادان را درمان می کند که در هر دور 50 معتاد در مان می‌شود.
هم اکنون در سراسر کشور 150 شفاخانۀ درمان معتادان در چارچوب وزارت صحت عامه فعالیت دارد.