گزارش سه ساله دستآورد های حکومت وحدت ملی که در آن از بهبود وضعیت صحی نام گرفته شده است

حكومت وحدت ملي دستآوردهاي سه ساله اش را اخيرا طي گزارشي منتشر كرده كه در آن از بهبود عرضه خدمات صحي در بخش هاي مختلف به صراحت نام گرفته شده است. 

بهبود عرضه خدمات صحي به خصوص افزايش مراكز صحي، بلندبردن سطح دسترسي مردم به خدمات صحي، بلند بردن سطح كيفيت دوا در بازارهاي كشور، كنترول امراض ساري و غير ساري، تطبيق برنامه هاي واكسين از جمله تعهدات رهبري وزارت صحت عامه بوده كه در اين راستا تاكنون دستآوردهاي قابل ملاحظه ي بوجود آمده است.
جزئيات بيشتر اين گزارش در لينك زير در صفحات ۳۸-۴۰ قابل دريافت است

http://ocs.gov.af/uploads/documents_dr/13.pdf

حكومت وحدت ملي دستآوردهاي سه ساله اش را اخيرا طي گزارشي منتشر كرده كه در آن از بهبود عرضه خدمات صحي در بخش هاي مختلف به صراحت نام گرفته شده است. 
بهبود عرضه خدمات صحي به خصوص افزايش مراكز صحي، بلندبردن سطح دسترسي مردم به خدمات صحي، بلند بردن سطح كيفيت دوا در بازارهاي كشور، كنترول امراض ساري و غير ساري، تطبيق برنامه هاي واكسين از جمله تعهدات رهبري وزارت صحت عامه بوده كه در اين راستا تاكنون دستآوردهاي قابل ملاحظه ي بوجود آمده است.
جزئيات بيشتر اين گزارش در لينك زير در صفحات ۳۸-۴۰ قابل دريافت است