کار بازسازی و احیاء ساختمان شفاخانه شهرک قصبه افتتاح شد

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کار بازسازی و احیاء ساختمان شفاخانه شهرک قصبه را امروز افتتاح و سنگ‌تهداب احاطه آن‌را گذاشت.

ساختمان"شفاخانه کارگری خانه سازی قصبه" از زمان حکومت محمد داوود خان تا اکنون به دلیل مشکلات امنیتی و تغییر حکومت ها نیمه کاره باقی مانده بود. اکنون این شفاخانه با در نظر داشت مشکلات صحی باشنده‌گان این ناحیه در ساحه 12 جریب زمین، در بخش های نسایی ولادی، اطفال و واقعات فوری از سوی وزارت صحت عامه ایجاد می‌گردد.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در این نشست صحبت نموده گفت:" جای خوشی است که امروز ساختمان شفاخانه شهرک قصبه که از مدت‌ها به‌گونه متروکه باقی مانده بود امروز بازسازی می‌گیرد و به یک شفاخانه مجهز انکشاف می‌یابد."
دوکتور فیروز در ادامه گفت: وزارت صحت عامه با وجود این‌که به کمبود منابع مالی مواجه است اما با توجه به نیازمندی‌های مردم به خدمات صحی از امکانات اندک دست داشته اش استفاده کرده تا این مرکز صحی را احیاء کند. این مرکز در ابتد در بخش های نسایی ولادی، اطفال و واقعات عاجل خدمات ارایه خواهد کرد که بعدا در بخش های دیگر نیز انکشاف داده می‌شود."
از سوی دیگر آقای محمد یوسف پشتون وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور ساختمانی و تخنیکی از تلاش‌های رهبری وزارت صحت عامه، در راستای احیای این شفاخانه ابراز قدردانی نموده و داشتن یک شفاخانه معیاری را برای باشنده‌گان این ساحه یک نیازجدی عنوان کرد.
همچنان آقای شیرالله جواهر رییس ناحیه پانزدهم و حبیب الرحمن کوهستانی رییس شورای اجتماعی شهرک خواجه رواش در این نشست صحبت نموده و از رهبری وزارت صحت عامه در پیوند به بازسازی این شفاخانه ابراز تشکری نمودند.
در اخیر این نشست شماری از بزرگان شهرک قصبه با اهدای تقدیرنامه از کارکردهای دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، دوکتور ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه و جمال ناصر سروری رییس تکنالوژی معلوماتی این وزارت تقدیر و تمجید به‌عمل آوردند‌.

کار بازسازی و احیاء ساختمان شفاخانه شهرک قصبه افتتاح شد
کابل،19 سرطان 1397
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کار بازسازی و احیاء ساختمان شفاخانه شهرک قصبه را امروز افتتاح و سنگ‌تهداب احاطه آن‌را گذاشت.
ساختمان"شفاخانه کارگری خانه سازی قصبه" از زمان حکومت محمد داوود خان تا اکنون به دلیل مشکلات امنیتی و تغییر حکومت ها نیمه کاره باقی مانده بود. اکنون این شفاخانه با در نظر داشت مشکلات صحی باشنده‌گان این ناحیه در ساحه 12 جریب زمین، در بخش های نسایی ولادی، اطفال و واقعات فوری از سوی وزارت صحت عامه ایجاد می‌گردد.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در این نشست صحبت نموده گفت:" جای خوشی است که امروز ساختمان شفاخانه شهرک قصبه که از مدت‌ها به‌گونه متروکه باقی مانده بود امروز بازسازی می‌گیرد و به یک شفاخانه مجهز انکشاف می‌یابد."
دوکتور فیروز در ادامه گفت: وزارت صحت عامه با وجود این‌که به کمبود منابع مالی مواجه است اما با توجه به نیازمندی‌های مردم به خدمات صحی از امکانات اندک دست داشته اش استفاده کرده تا این مرکز صحی را احیاء کند. این مرکز در ابتد در بخش های نسایی ولادی، اطفال و واقعات عاجل خدمات ارایه خواهد کرد که بعدا در بخش های دیگر نیز انکشاف داده می‌شود."
از سوی دیگر آقای محمد یوسف پشتون وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور ساختمانی و تخنیکی از تلاش‌های رهبری وزارت صحت عامه، در راستای احیای این شفاخانه ابراز قدردانی نموده و داشتن یک شفاخانه معیاری را برای باشنده‌گان این ساحه یک نیازجدی عنوان کرد.
همچنان آقای شیرالله جواهر رییس ناحیه پانزدهم و حبیب الرحمن کوهستانی رییس شورای اجتماعی شهرک خواجه رواش در این نشست صحبت نموده و از رهبری وزارت صحت عامه در پیوند به بازسازی این شفاخانه ابراز تشکری نمودند.
در اخیر این نشست شماری از بزرگان شهرک قصبه با اهدای تقدیرنامه از کارکردهای دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، دوکتور ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه و جمال ناصر سروری رییس تکنالوژی معلوماتی این وزارت تقدیر و تمجید به‌عمل آوردند‌.